باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باور فطری از دیدگاه فلاسفه,باور فطری از نظر متکلمین اسلامی,باورهای غریزی,باورهای فطری در اسلام,پایان,پایان نامه بررسی باورهای فطری,پایان نامه حکمت اسلامی,پایان نامه رشته معارف اسلامی,تحقیق پیرامون باورهای فطری,دانلود پایان نامه فلسفه اسلامی
دانلود فایل باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

دانلود فایل

بخشی از بیان مسئله:سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات و نیازهای بشر سامان داده و با تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است.تحیّات و درود بیکران بر والاترین معلّم و مربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی و کتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم و رهنمودهای درخشان فرهنگ و تمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری ارزانی داشته اند. انسان از سپیده دم تاریخ ،پیش ازآنکه بداندچگونه برای خود خانه بسازد ویا خوراک وپوشاک فراهم آورد، دارای یک سری اعتقادات وباروهای فطری بوده است که مهمترین آنها نیاز بشر به دین در هر عصروزمانی است. یکی از نکاتی که قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه : «فَاَقِم وَجهَکَ للّدین حنیفاً فطره الله التّی فطرالناسَ علیها لاتبدیلَ لِخلقِ الله ذلکَ الدّین القیّمُ ولکن اکثرَ الناس لایعلمون»  است. که خداونددراین آیه یادآوری می کند: دین ،هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی است وبنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی وضروری بشر ،خودنمایی می کند. انسان از روزی که بوجودآمده همواره خدا راپرستش کرده وبه او عشق می ورزیده است. تاریخ زندگی بشر این نکته را به اثبات رسانده است که بشر ابتدایی هم خدا پرست بوده وهمچنین به روز قیامت ونبوّت اعتقاد داشته است واکثر اندیشمندان وجامعه شناسان به این عقیده اصرار می ورزند. …        فهرست مطالب:فصل اول: کلیات – بیان مسئله – نگیزه انتخاب موضوع  – قلمروتحقیق – روش تحقیق – پیشینه تحقیق   فصل دوم: فطرتبخش اول: معانی فطرت  2-1-1- فطرت درلغت 2-1-2- فطرت، طبیعت، غریزه  2-1-2-1- طبیعت 2-1-2-2- غریزه 2-1-2-3- فطرت 2-1-3- تفاوتها 2-1-4- فطرت دراصطلاح فلسفه ومنطق 2-1-5- نتیجه گیری 2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن 2-1-7- مفهوم فطرت در روایات 2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی بخش دوم: ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری 2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری 2-2-2- تعریف وویژگیهای امور فطری 2-2-2-1- تعریف امورفطری 2-2-2-2- ویژگیهای امور فطری 2-2-3- اثبات فطریات درانسان 2-2-4- تقسیم امور فطری 2-2-4-1- بینش های فطری 2-2-4-2-گرایشهای فطری بخش سوم: عوامل وموانع شکوفایی فطرت  2-3-1- عوامل شکوفایی فطرت 2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء 2-3-1-2- تزکیه نفس وریاضت وتقوا 2-3-2- موانع شکوفایی فطرت 2-3-2-1- غفلت 2-3-2-2- وسوسه های شیطانی 2-3-2-3- عقل متعارف 2-3-2-4- دنیاگرایی 2-3-2-5- خطا درتطبیق بخش چهارم: تاریخچه  2-4-1- فطرت وادیان  2-4-2- فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان 2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون 2-4-2-2- نظریه افلاطون 2-4-2-3- تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون 2-4-2-4- افلاطون ومعرفت فطری 2-4-3- مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی 2-4-3-1- مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا 2-4-3-2- مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین 2-4-3-3- مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری 2-4-3-4- مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی 2-4-3-5- مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی 2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی  2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری 2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی 2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی 2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی فصل سوم: معنی و مفهوم باور و مصادیق باورهای فطری بخش اول: معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور 3-1-1- باور درلغت 3-1-2- مفهوم باور 3-1-3- راههای رسیدن به باور 3-1-4- توجیه باور بخش دوم: باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام 3-2-1- معرفت شناسی دینی 3-2-2- تبیین باورهای دینی 3-2-3- پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها 3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام 3-2-5-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان 3-2-6- نتیجه گیری   بخش سوم: مصادیق باورهای فطری 3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری 3-3-2- اشاره اجمالی به احکام فطریات 3-3-3- فطری بودن اصل وجود مبدا متعال 3-3-4- فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز 3-3-5- فطری بودن اصل نبوّت ورُسل فصل چهارم: باورهای فطری«خداشناسی و توحید، معاد و نبوت»بخش اول: بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری 4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری 4-1-2- فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن 4-1-2-1- فطرت وخداجویی 4-1-2-2- فطرت وخداشناسی 4-1-2-3- فطرت وخداپرستی 4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا 4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی 4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی  4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند 4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند 4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری 4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان 4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری 4-1-7-3- نتیجه بحث 4-1-8- توحید فطری 4-1-8-1- خداشناسی وتوحید 4-1-8-2- نقش فطرت درتوحید وخداشناسی 4-1-8-3- معرفت فطری«تعریف خدا»4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری 4-1-9-1- نظر حکمای اسلامی 4-1-9-2- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا 4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد 4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا 4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری 4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق  4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک 4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی 4-1-11-5- نتیجه گیری بحث بخش دوم: باورفطری معاد 4-2-1-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان 4-2-1-1-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد 4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات 4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد 4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی 4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان  4-2-1-6- هدف از معاد شناسی 4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد 4-2-2- جایگاه فطری معاد   4-2-2-1- جایگاه معاد 4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت 4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت 4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد 4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد 4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد 4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد 4-2-3-4-  نتیجه گیری بخش سوم: باور فطری نبوّت 4-3-1- معانی نبوّت 4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت 4-3-1-2- حقیقت نبوّت 4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات 4-3-1-4- انواع نبوّت از نظر فلاسفه وحکما اسلامی 4-3-2- نبوّت وفطرت 4-3-2-1- نبوّت مکمّل فطرت 4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت 4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت 4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت 4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری 4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری  4-3-3-3- پشتیبانی از فضائل اخلاقی 4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی 4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری  4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری 4-3-4-2- لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین 4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت 4-3-5- نظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت 4-3-5-1- ابوعلی سینا 4-3-5-2- سهروردی 4-3-5-3- ملاصدرا  4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی  4-3-6- نتیجه بحث فهرست آیات منابع و مآخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی باورهای فطری دانلود پایان نامه فلسفه اسلامی پایان نامه رشته معارف اسلامی باور فطری از دیدگاه فلاسفه باور فطری از نظر متکلمین اسلامی تحقیق پیرامون باورهای فطری باورهای فطری در اسلام پایان نامه حکمت اسلامی باورهای غریزی پایان

مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط و فرمول های این درس

مجموعه نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 به همراه پاسخ و روابط و فرمول های این درس رفتن به سایت اصلی این مجموعه متشکل از نمونه سوالات درس فیزیک عمومی 2 هم میانترم وهم پایانترم میباشد.سوالات بسیار کاربردی بوده به…

طرح توجیهی تولید نان فانتزی

امکان سنجی تولید نان فانتزی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی نان فانتزی,طرح توجیهی تولید نان فانتزی,طرح توجیهی نان فانتزی,طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی,طرح کسب و کار تولید نان فانتزی,طرح کسب و کار نان فانتزی,کارآفرینی تولید نان فانتزی دانلود فایل طرح توجیهی…

شما چیزی گم نکردین؟

داستان,دانلود داستان,دانلود رایگان کتاب,دانلود رمان,دانلود کتاب,شما چیزی گم نکردین؟,علی اکبر کرمانی نژاد,کتاب داستان دانلود فایل شما چیزی گم نکردین؟ دانلود فایل کتاب شما چیزی گم نکردین؟مجموعه داستان های علی اکبر کرمانی نژاد   دانلود برچسب ها: شما چیزی گم نکردین؟…

تحقیق مفهوم کلمه ولايت و مشتقات آن

اساس کلمه ولایت,تحقیق پیرامون ولایت,ريشه ولايت,مشتقات ولایت,مفهوم اصطلاحی ولایت,مفهوم لغوي ولايت,مفهوم لغوی ولایت,مفهوم ولایت,مقاله در مورد ولایت,ولایت و مشتقات آن دانلود فایل تحقیق مفهوم کلمه ولايت و مشتقات آن دانلود فایل بخشی از متن:ريشه ولايت «وَلْي» است و بر وزن…

اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات

اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات رفتن به سایت اصلی   اصول فقه (بخش )1  رشته  فقه ، الهیات    توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست…

ارزیابی و آسیب شناسی تجربیات کشور در برقراری موثر ارتباط صنعت و دانشگاه

آسیب شناسی,آسیب شناسی ارتباط با صنعت,ارتباط با صنعت,ارتباط با صنعت دانشگاه,ارزیابی ارتباط صنعت و دانشگاه,ارزیابی و آسیب شناسی,برقراری موثر ارتباط صنعت و دانشگاه,تجربیات کشور,دانلود مقاله,مقاله مدیریت,موانع صنعت و دانشگاه دانلود فایل ارزیابی و آسیب شناسی تجربیات کشور در برقراری موثر…

بررسی و مقايسه اضطراب دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره

بررسی اضطراب بین دانشجویان رشته مشاوره,بررسی اضطراب بین دختر و پسر,بررسی اضطراب بین دختران و پسران,پایان نامه بررسی علل اضطراب,پروژه عوامل اضطراب دانشجویان,مقايسه اضطراب ميان دانشجويان,مقایسه اضطراب دانشجویان,مقایسه اضطراب دانشجویان دختر دانلود فایل بررسی و مقايسه اضطراب دانشجويان دختر و…

بررسي رفتار الكتروشيميايي و سايشي فولاد H13 نيتروژن- بور دهي شده در محيط پلاسماي الكتروليتي (PEN/B)

پلاريزاسيون,پلاسماي الكتروليتي PEN B,پلاسماي اللكتروني,خوردگي,دانلود مقاله,راديكال بور و نيتروژن,رفتار الكتروشيميايي فولاد,رفتار سايشي فولاد H13,سايش,فولاد نيتروژن بور دهي,مقاله ریخته گری,مقاله متالوژی دانلود فایل بررسي رفتار الكتروشيميايي و سايشي فولاد H13 نيتروژن- بور دهي شده در محيط پلاسماي الكتروليتي (PEN/B) دانلود فایل…

بررسی بورس تحلیلی

اصول بورس تحلیلی,انواع بورس تحلیلی,بررسی بورس,بررسی کامل بورس تحلیلی,بورس تحلیلی,پروژه بورس تحلیلی,تحقیق بورس تحلیلی,مبانی بورس تحلیلی,مفاهیم بورس تحلیلی دانلود فایل بررسی بورس تحلیلی دانلود فایل بخشی از متن:بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در…

پلان ويلايي 130 متري

پلان اتوکد ویلایی,پلان ويلايي 130 متري,پلان ویلایی,دانلود پروژه اتوکد,دانلود پروژه معماری,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,دانلود نقشه ساختمان,نقشه اتوکد ساختمان ویلایی,نقشه اتوکد ویلایی,نقشه اجرایی ویلا دانلود فایل پلان ويلايي 130 متري دانلود فایل توضیحات:دانلود پلان اتوکد ساختمان ويلايي 130…

بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك

بررسی انبارداری صنعتی,پایان نامه بررسی مالی,پایان نامه سیستم انبارداری,پایان نامه سیستم خرید,پروژه مالی سیمان آبیک,سیستم انبارداری سیمان آبیک,سیستم خرید و فروش,سیستم خرید و فروش صنعتی,سیستم مالی سیمان آبیک دانلود فایل بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك…

Regulation of respiration in plants: A role for alternative metabolic pathways

Regulation of respiration in plants: A role for alternative metabolic pathways رفتن به سایت اصلی ترجمه فارسی Regulation of respiration in plants: A role for alternative metabolic pathways لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی:http://s9.picofile.com/file/8278256442/45.pdf.html تنظیم تنفس در گیاهان: نقشی برای مسیرهای جایگزینی…

شبيه سازي و آموزش کولیس

آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش اندازه گیری کولیس در فلش پلیر,آموزش کولیس,آموزشکولیس با Flash Player,اندازه گیری در مهندسی مکانیک,شبيه سازي آموزش کولیس,شبیه سازی کولیس,کولیس اندازه گیری Flash Player دانلود فایل شبيه سازي و آموزش کولیس دانلود فایل توضیحات:يک مجموعه آموزشي…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان (واقع در استان سمنان)

استان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دامغان (واقع در استان…

تحقيق امپرسيونيسم

اساس شيوه امپرسيونيست,امپرسيونيسم,تاثير تغييرات نور در رنگ ها,تاثير جو در رنگ ها,تحقيق رشته هنر,دانلود تحقيق,سبك امپرسيونيسم,سبك هاي هنري,شيوه هاي جديد نقاش,شيوه هاي جديد نقاشي,كار تحقيقي هنر,نقاشی امپرسيونیست دانلود فایل تحقيق امپرسيونيسم دانلود فایل مقدمه:پيش از آغاز اين تعال لازم است…

پرسشنامه يادگيري سازماني (چيوا و همكاران)

پرسشنامه استاندارد چيوا,پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی,پرسشنامه چيوا و همكاران,پرسشنامه یادگیری سازمانی,دانلود,دانلود پرسشنامه چیوا,دانلود پرسشنامه روانشناسی,مقیاس شرر در یادگیری سازمانی,مقیاس یادگیری سازمانی,مقیاس یادگیری سازمانی چيوا دانلود فایل پرسشنامه يادگيري سازماني (چيوا و همكاران) دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه شامل 14 گویه است…

گزارش کارآموزی در شرکت ماشين سازي پیله وران

پروژه شرکت ماشين سازي پیله وران,پروژه کاراموزی ماشين س,دانلود کارآموزی شرکت ماشین سازی,کارآموزی در ماشين سازي پیله وران,کارآموزی شرکت ماشين سازي پیله وران,کارورزی ماشين سازي پیله وران,گزارش کار آموزی مکانیک,گزارش کارآموزی ماشين سازي پیله وران دانلود فایل گزارش کارآموزی در…

آموزش تعمییر لامپ کم مصرف

آموزش تعمییر لامپ کم مصرف رفتن به سایت اصلی برنامه آموزش تعمیر لامپ کم مصرف بهترین برنامه در رابطه با تعمییر لامپ کم مصرف دوستان عزیز در خانه تان از لامپ کم مصرف استفاده میکنید؟ روزانه یا هر چند روز…

پاورپوینت تئوری سانتریفیوژ در ریخته گری

پاورپوینت تئوری سانتریفیوژ,پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت سانتریفیوژ در ریخته گری,پاورپوینت متالوژی,تئوری ریخته گری سانتریفیوژ,تئوری سانتریفیوژ,تحقیق رشته متالوژی,دانلود پاورپوینت,ریخته گری گریز از مرکز,سانتریفیوژ دانلود فایل پاورپوینت تئوری سانتریفیوژ در ریخته گری دانلود فایل بخشی از متن:حرکت ذرات در سیالات:در بسیاری از مراحل…

پاورپوینت SQL Injection

sql injection,امنیت سایت,امنیت سایت ها,امنیت شبکه,پاورپوینت sql injection,تحقیق sql injection,روش حمله با sql injection,روش های هک sql injection,مقاله sql injection,هک وب سایت با sql injection دانلود فایل پاورپوینت SQL Injection دانلود فایل بخشی از متن:اولین قدم در جهت نفوذ به…

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

ارزیابی سلامت عمومی,پرسشنامه GHQ,پرسشنامه GHQ 28,پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی,پرسشنامه روانشناسی GHQ,سنجش سلامت عمومی,مقیاس GHQ,مقیاس سلامت عمومی GHQ دانلود فایل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد رشته روانشناسی و علوم تربیتی، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) توسط گلدبرگ…

پاورپوینت پل ها و معماری پل ها

پاورپوینت پل ها و معماری پل ها رفتن به سایت اصلی شامل متن و تصویر در 34 صفحه.فهرست مطالبتعریف پل هاتاریخچه  شکل گیری پل هامعماری پل هاپل های ایران و.....تعداد اسلاید : 34 صفحه    پرداخت و دریافت فایل برچسب…

گزارش كارآموزي شرکت توزیع برق بخش بادرود

امور برق بخش بادرود,پروژه کارآموزی توزیع برق,پروژه کارآموزی شرکت برق,پروژه کارآموزی شرکت توزیع,دانلود کارآموزی شرکت توزیع,كارآموزي در توزبع برق بادرود,کارآموزی اداره برق,کارآموزی انشعاب برق,کارآموزی تعميرات فشار ضعيف,کارآموزی شبکه هاي توزيع دانلود فایل گزارش كارآموزي شرکت توزیع برق بخش بادرود دانلود…

ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع در بورس اوراق بهادار بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ارزیابی بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی,ارزیابی مالی بوری اوراق بهادار تهران,ارزیابی مالی شرکتها در بورس,اولویت بندی صنایع فلزات اساسی در بورس,پایان نامه ارزیابی بورس,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه تحلیل س,پایان نامه مدیریت مالی در بورس دانلود فایل ارزیابی مالی…

پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت

پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت رفتن به سایت اصلی مقدمه:پروردگارا سپاس و ستايش ترا است كه با قلم قدرت، جامعه بشري را به زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *