بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار

اهرم بدهي عملياتي شرک,بازده آتی حقوق شرکت,پایان نامه ارشد حسابداری,پایان نامه اهرم بدهي برآوردي,پایان نامه اهرم بدهي عملياتي,پایان نامه اهرم بدهي قراردادي,پایان نامه بازده آتی حقوق صاحبان سهام,پایان نامه رشته حسابداری,پایان نامه کامل حسابداری
دانلود فایل بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار

دانلود فایل

پایان نامه بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانچكيده:تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهي عملياتي به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي1385 الی 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.فهرست مطالب:چكيده  مقدمه فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه     2-1 تاریخچه مطالعاتی     3-1 بیان مساله تحقیق     4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق     5-1 اهداف تحقیق     6-1 فرضیات تحقیق     7-1 سوالات تحقیق      8-1 حدود مطالعاتی     9-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق   فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق1-2 مقدمه     2-2 بازار بورس     3-2 دلايل عمده تامين مالي شركت ها     4-2 روش هاي تامين مالي     1-4-2 تامين مالي كوتاه مدت     2-4-2 تامين مالي بلند مدت     5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی     1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی     1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)     1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری     2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف     3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت     4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی     2-1-5-2 اسناد پرداختني     3-1-5-2 ساير حساب ها و اسناد پرداختني     4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان     2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)     1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق     2-2-5-2 ذخیره مالیات     3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     6-2 تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي     1-6-2 بدهي هاي مالي كوتاه مدت     1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)     1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی     2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت     3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی     4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا     2-6-2 بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت     1-2-6-2  وام هاي بانكي بلندمدت     2-2-6-2  وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري     3-2-6-2  تامين مالي تجهيزات     4-2-6-2  بدهيهاي رهني     5-2-6-2 اوراق قرضه     1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه     6-2-6-2 مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت     7-2 تشريح بازده و انواع آن     1-7-2 بازده سهام     2-7-2 بازده مورد انتظار يك سهم     3-7-2 بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام     4-7-2 بازده دارايي     5-7-2 بازده سرمايه گذاري     8-2 نظرات و تئوري هاي تامين مالي     1-8-2 نظريه سنتي     2-8-2 نظريه مودیگلیانی و میلر     3-8-2 ماليات و نظريه مودیگلیانی و میلر     4-8-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه مودیگلیانی و میلر     5-8-2 هزينه هاي نمايندگي     6-8-2 تئوري موازنه ايستا يا پايدار     7-8-2 نظريه عدم تقارن اطلاعات     8-8-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)     9-2 مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات     1-9-2 مروري مختصر بر مطالعات خارجي     2-9-2 مروري مختصر بر مطالعات داخلي     فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق1-3 مقدمه     2-3 روش تحقيق     3-3 متغير هاي تحقيق      1-3-3 متغير مستقل     2-3-3 متغير وابسته     3-3-3 متغير کنترل     4-3 مدل مفهومی تحقیق     5-3 رگرسیون فرضیات تحقیق   6-3 اهداف تحقیق     7-3 فرضیات تحقیق     8-3 آزمون فرض آماری  9-3 فرض صفر و فرض مقابل  10-3 سطح معنی دار و خطا های آماری  11-3 جامعه مطالعاتی ونمونه آماري     12-3  روش کار     13-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها  14-3 آمار توصيفي     15-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است 16-3  معرفي نرم افزار Eviews     17-3 انواع داده‌ها     18-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)     19-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی     20-3 تحلیل رگرسیون     21-3 فروض کلاسیک     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها1-4 مقدمه‏     2-4 آمار توصيفي     3-4 آزمون فرضیه های تحقیق     1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها     2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس     3-3-4 بررسی خود همبستگی     4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن     5-3-4 تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)     1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی     2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعي     1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول 2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات1-5 مقدمه     2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها     1-2-5 فرضیه اصلی     2-2-5 فرضیه فرعی اول     3-2-5 فرضیه فرعی دوم     4-2-5 فرضیه فرعی سوم     5-2-5 فرضیه فرعی چهارم     3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق     4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق     5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی     6-5 محدودیت های تحقیق     پیوست هاخروجی نرم افزار     منابع و ماخذمنابع فارسي منابع لاتین چکیده لاتین    

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه اهرم بدهي عملياتي پایان نامه اهرم بدهي قراردادي پایان نامه اهرم بدهي برآوردي پایان نامه بازده آتی حقوق صاحبان سهام پایان نامه کامل حسابداری پایان نامه رشته حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری بازده آتی حقوق شرکت اهرم بدهي عملياتي شرک

تحقيق بررسی و مقایسه هنر انیمیشن ایران، آمریکا و اروپا

انيميشن,انيميشن سازي آمريكا و اروپا,انیمیشن سازی,بررسي انيميشن سازي ايران,تاریخچه انیمیشن ایران,تاریخچه انیمیشن جهان,تحقيق رشته هنر,تحقیق پیرامون انیمشین,دانلود تحقيق هنر,كار تحقيقي هنر,هنر انيميشن دانلود فایل تحقيق بررسی و مقایسه هنر انیمیشن ایران، آمریکا و اروپا دانلود فایل بخشی از متن:درك دنياي…

بررسی معماری سرویس گرا

اصول معماری سرویس گرا,پایان نامه معماری سرویس گرا,پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار,پروژه معماری سرویس گرا,سیستم سرویس گرا,سیستم معماری سرویس گرا,مبانی معماری سرویس گرا,محاسبات سرویس گرا,محاسبات معماری سرویس گرا دانلود فایل بررسی معماری سرویس گرا دانلود فایل چکیده:یک معماری سرویس گرا…

نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران

بررسی عوامل توسعه جامعه شناسی,پایان نامه جامعه شناسی و توسعه آن,پروژه جامعه شناسی ایران,توسعه جامعه شناسی در ایران,فرآیند توسعه جامعه شناسی ایران,فرایند جامعه شناسی,نقد جامعه شناسی ایران دانلود فایل نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در…

پایان نامه مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي ايران

بررسی جبران خسار,پایان نامه جبران خسارت,پایان نامه حقوق,پایان نامه حقوق جبران خسارت,پایان نامه مفهوم دیه,تعريف ديه در حقوق جزايي ايران,تعریف دیه,دانلود پایان نامه,شرایط حقوقی جبران خسارت,شرایط حقوقی دیه,مفهوم دیه,مفهوم دیه در حقوق جزایی دانلود فایل پایان نامه مفهوم ديه (جبران…

بررسی GDP در بخش صنعت، کشاورزی وخدمات ایران و مقایسه آن با کشور ایتالیا

GDP,GDP ایران در خدمات,GDP ایران در صنعت,GDP ایران در کشاورزی,بازرگانی بین المللی,تحقیق رشته اقتصاد,دانلود مقاله اقتصاد,مقاله اقتصاد کلان,مقاله در مورد GDP,مقایسه GDP ایران و ایتالیا,مقایسه جهانی GDP ایران دانلود فایل بررسی GDP در بخش صنعت، کشاورزی وخدمات ایران و مقایسه…

پایان نامه بررسی میزان تفاوت هیجان خواهی دانشجویان متاهل و مجرد

بررسی هیجان خواهی متاهلین,پایان نامه بررسی هیجان خواهی,پایان نامه پیرامون هیجان,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه هیجان خواهی دانشجویان,پایان نامه هیجان فیزیولوژیکی,تحقیق هیجان خواهی در مجردین,سنجس هیجان SSS زاکرمن,مقیاس هیجان خواهی,هیجان خو دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان تفاوت هیجان خواهی دانشجویان…

مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر رفتن به سایت اصلی     عنوان                                                فهرست مطالب                                 صفحه                                            چکیده مقدمه. فصل اول-کلیات 1-اهداف تحقيق 1-2پيشينه تحقيق.. 1-3روش تحقيق.. 1-4بيان مسئله 1-5سوالات تحقيق 1-6فرضيه هاي تحقيق…

بررسی آمار نمرات ریاضی دانشجویان پسر و دختر

آمار نمرات دانشجویان پسر و دختر,آمار نمره دختران و پسران,آمار نمره ریاضی دانشجویان,بررسی آماری نمرات دختران و پسران,بررسی آماری نمرات ریاضی,پروژه آمار,پروژه آماری نمرات دانشجویان,پروژه درس احتمالات,دانلود پروژه,دانلود تحقیق آمار دانلود فایل بررسی آمار نمرات ریاضی دانشجویان پسر و دختر…

بررسی نقش خازن ها در شبکه توزیع

بررسی نقش خازن در شبکه توزیع,بهینه سازی توان راکتیو,پایان نامه بهینه سازی شبکه,پایان نامه نقش خازن ها در شبکه,تاثیر خازن در توان اکتیو,تاثیر خازن در توان راکتیو,تاثیر خازن در شبکه,تاثیر خازن ها در شبکه توزیع,توان,نقش خازن ها در شبکه توزیع…

پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند95

پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند95 رفتن به سایت اصلی پاسخنامه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 95 بصورت کامل شامل پاسخ کامل سوال سقف شیبدار (شیروانی) و پلان های زیر زمین ، همکف و پلان تیپ طبقات ،…

گزارش بررسی عوامل سختی و زیان آور محل کار

بررسی عوامل زیان آور,پروژه بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش سختی کار,سختی و زیان آور,سختی و زیان آور محل کار,عوامل زیان آور محل کار,عوامل سختی کار,گزارش عوامل سختی و زیان آور,نمونه گزارش عوامل زیان آور دانلود فایل گزارش…

بررسی و مقایسه هوش هيجاني در بین دانشجویان رشته مشاوره و مهندسی

بررسی روانی هوش هيجاني,بررسی هوش هيجاني,پایان نامه هوش هيجاني,پروژه مقایسه هوش هيجاني,عوامل روانی هوش هيجاني,عوامل هوش هيجاني,مقایسه هوش هيجاني,هوش هيجاني در دانشجویان,هوش هيجاني رشته مهندسی و مشاوره دانلود فایل بررسی و مقایسه هوش هيجاني در بین دانشجویان رشته مشاوره و…

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

پروژه کارآفرینی خدمات پزشکی در منزل,خدمات پزشکی در منزل به صورت شبانه روزی,خدمات شبانه روزی در منزل,طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی,طرح توجیهی خدمات پزشکی شبانه روزی,طرح خدمات بالینی شبانه روزی دانلود فایل پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در…

شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي

پایان نامه اکتشاف معدن,پروژه اکتشاف مخارن نفتی,روش ژئوفيزيكي کشف مخازن نفتی,زمين شناسي در مخازن نفت,ژئوفيزيك مخزن نفتی,ساختار زمين شناسي مخازن نفت,شناسايي ژئوفيزيكي مخازن نفت,شناسايي ساختار مخازن نفت دانلود فایل شناسايي ساختارهاي زمين شناسي در مخازن نفت به روش ژئوفيزيكي دانلود…

بهینه‌ سازی تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای سیستم‌ های توزیع توان

Power Distribution Systems,بهینه‌ سازی تعمیر سیستم توزیع,بهینه سازی نگهداری سیستم توزیع,سیستم‌های توزیع توان,قابلیت اطمینان سیستم توزیع,مقاله RCM,مقاله ترجمه شده RCM,مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده سیستم توزیع دانلود فایل بهینه‌ سازی تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای سیستم‌…

گزارش کارآموزی طراحي و نصب شبكه LAN

پروژه طراحی شبکه Lan,کارآموزی شبکه کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی کامپیوتر دانشکده ادبيات,کارآموزی نصب شبكه Lan,کارآموزی نصب شبکه Lan,گزارش کارآموزی شبکه,گزارش کارآموزی کامپیوتر,گزارش کارآموزی نصب شبکه دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحي و نصب شبكه LAN دانلود فایل بخشی از متن:شبكه محلي يا (Local…

انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,آدم در کتیا,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک انسان,طراحی انسان,طراحی سه بعدی انسان دانلود فایل انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:انسان طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در…

بررسی فریت های نیکل- روی

آسيا کردن,آلياژسازي مکانيکي,پروژه سرامیک,پروژه متالوژی,پروژه مهندسی مواد,دانلود پروژه,فریت,فریت روی,فریت نیکل,فریت های نیکل روی,مغناطيس,مواد مغناطيسي دانلود فایل بررسی فریت های نیکل- روی دانلود فایل توضیحات:این فایل بسیار کامل بوده همچنین ویرایش شده است و میتوان به عنوان موضوع پایان نامه برای…

بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER 2005 و پیاده سازی روی بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی داده کاوی,پایان نامه بررسی داده کاوی,پروژه کلاس بندی داده کاوی,پیاده سازی بانک اطلاعاتی,پیش بینی داده کاوی,تخمین داده کاوی,خوشه بندی داده کاوی,داده کاوی با SQL SERVER2005,مطالعه کامل داده کاوی دانلود فایل بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده…

پاورپوینت اصول آرماتور گذاری و قالب بندی 55 اسلاید

پاورپوینت اصول آرماتور گذاری و قالب بندی 55 اسلاید رفتن به سایت اصلی پاورپوينت کامل و بي نظير اصول آرماتورگذاري و قالب بندي(تمامي عناوين به همراه چندين تصوير با 55 اسلايد) شامل عناوين :اصول کلي براي آرماتورگذاري وگره زدنپوشش بتني…

جزوه جغرافياي روستايي و کوچ نشيني(3)رشته جغرافیا

جزوه جغرافياي روستايي و کوچ نشيني(3)رشته جغرافیا رفتن به سایت اصلی جزوه جغرافياي روستايي و کوچ نشيني(3)رشته جغرافیا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل فصل اول:مباني جغرافيايي روستايي   شالوده‌ها و تعاريف…

پلان معماري ويلاي زيبا

dwg,اتوكد,پلان ساختمان,پلان معماري,پلان معماري ويلاي زيبا,پلان ويلاي زيبا,دانلود پلان معماری ويلاي زيبا,دانلود نقشه ويلاي زيبا,معماري,نقشه اتوکد معماری ويلاي زيبا,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري ويلاي زيبا دانلود فایل توضیحات: دانلود پلان معماري ويلاي زيبا همرا با پلان مبلمان…

پاورپوینت غشاهای زئولیتی

پاورپوینت غشاهای زئولیتی رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب•مقدمه •زئولیت چیست •ساختمان زئولیت •خواص زئولیت•انواع زئولیت •سنتز زئولیت •غشاهای زئولیتی •کاربردها • نتیجه گیری •منابع   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت غشاهای زئولیتی غشاهای زئولیتی زئولیت چیست زئولیت ساختمان…

آموزش مهارت ششم ICDL ؛ عرضه مطالب

آموزش ICDL,آموزش ICDL عرضه مطلب,آموزش powerpoint,آموزش پاورپوینت,آموزش عرضه مطلب ICDL,دانلود آموزش مهارت ششم,دانلود رایگان آموزش ICDL,دانلود کتاب ICDL,دانلود کتاب آموزش ICDL دانلود فایل آموزش مهارت ششم ICDL ؛ عرضه مطالب دانلود فایل آموزش جامع و کامل درباره کار با نرم…

پاورپوینت تست نشتی

انواع تست نشتی,پاورپوینت تست نشتی,پاورپوینت مکانیک,پروژه تست نشتی,تحقیق تست نشتی,تست نشتی,دانلود پا ورپوینت,دانلود پروژه,دانلود تحقیق دانلود فایل پاورپوینت تست نشتی دانلود فایل چکیده:نشتی یعنی خروج ماده از یک محفظه ی بسته که برای ما اهمیت حفاظتی دارد . مثل نشت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *