بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی

بررسی دیدگاه مولکولی Allium hirtifolium,بررسی مورفولوژیکی Allium hirtifolium,پایان نامه اکوتیپ Allium,پایان نامه اکوتیپ های Allium hirtifolium,پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه,پایان نامه مورفولوژیکی گیاهان,نشانگر RAPD در بررسی اکوتیپ
دانلود فایل بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی

دانلود فایل

چکیده:بیش از 139 گونه آلیوم در ایران گزارش شده اند که حدود 30 گونه آن بومی خود ایران هستند . در این میان Allium hirtifolium به لحاظ اینکه تاکنون تحقیقاتی از لحاظ مولکولی و یا مورفولوژیکی بر  روی آن انجام نشده و تعداد تحقیقاتی که در مورد این گونه خاص در دنیا انجام گردیده, به لحاظ کمی بسیار اندک می باشد, لذا بر آن شدیم تا با جمع آوری این گیاه از نقاط اصلی رویش ان که عمدتا مناطق مرکزی ایران و خصوصاً استان لرستان است, به بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آن بپردازیم. بررسی های ما بر روی این گونه شامل بخش های زیر می باشد:بخش اول: جمع آوری و نگهداری مواد گیاهیبخش دوم: بررسی مزرعه ایبخش سوم: بررسی مولکولی با تکنیک RAPDبخش چهارم: بررسی فیتوشیمیایینتایج حاصل از بررسی مورفولوژیکفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: مقدمهفصل دوم: گیاهشناسی۲-۱- گیاهشناسی Allium hirtifolium۲-۲- انتشار جغرافیایی۲-۳- کاریولوژی۲-۴- موارد مصرف۲-۴-۱- مصارف غذایی۲-۴-۲- استفاده در طب سنتی۲-۵- تحقیقات انجام شده در Allium hirtifolium۲-۶- جنس Allium spp۲-۶-۱- مشخصات عمومی و طبقه بندی۲-۶-۲- خصوصیات شیمیایی۲-۶-۳- کاریولوژی۲-۷- ارزشهای اقتصادی گونه های جنس آلیوم۲-۸- زیرجنسهای جنس آلیوم۲-۸-۱- زیر جنس Allium۲-۸-۲- زیر جنس Rhizirideum۲-۸-۳- زیر جنس Melanocrommyum۲-۸-۴- زیر جنس Amerallium۲-۹- مراحل نمو در آلیوم ها۲-۹-۱- جوانه زنی بذر۲-۹-۲- سبز شدن بذور و نمو گیاهان نورسته۲-۹-۳- دوره جوانی و انتقال به مرحله تولید مثلی۲-۹-۴- رشد و نمو سالیانه پس از بلوغ۲-۹-۴-۱- گونه های پیاز دار۲-۹-۴-۱-۱- گونه های پیازدار با مبدا مدیترانه۲-۹-۴-۱-۲- گونه های گلدار با مبدا ایرانو تورانی۲-۹-۴-۳- آلیومهای خوراکی۲-۹-۵- تکثیر۲-۹-۵-۱- تکثیر از راه بذر۲-۹-۵-۲- تکثیر رویشی۲-۹-۵-۳- کشت بافت در آلیومها۲-۱۰- اصلاح ژنتیکی در آلیومها و استفاده از گونه های وحشی Allium۲-۱۰-۱- بانک های بذر آلیوم در دنیا۲-۱۰-۲- بانک های ژن آلیوم در دنیا۲-۱۰-۳- عملیات نگهداری و اصلاحی در مراکز جمع آوری و نگهداری آلیوم ها۲-۱۱- بررسی تنوع ژنتیکی و عوامل ایجاد تنوع-۱۱-۱- تجزیه کلاستر۲-۱۱-۲- تجزیه به مولفه اصلی۲-۱۱-۳- معیارهای فاصله یا شباهت ژنتیکی۲-۱۲- مراکز تنوع جنس۲-۱۳- مصارف مختلف آلیومها در دنیافصل سوم: بررسی مولکولی به کمک نشانگر RAPD۳-۱- نشانگر چیست؟۳-۲- کاربرد های نشانگرهای مولکولی۳-۳- انواع نشانگرها۳-۴- نشانگر RAPD۳-۴-۱- مراحل روش RAPD۳-۴-۱-۱- استخراج DNA۳-۴-۱-۲- تخمین غلظت DNA۳-۴-۱-۳- انجام واکنش RAPD۳-۴-۱-۴- الکتروفورز محصولات PCR۳-۴-۲- تجزیه داده های RAPD۳-۴-۳- تکرار پذیری RAPD۳-۴-۳-۱- کیفیت و کمیت DNA۳-۴-۳-۲- آلودگی بیولوژیک۳-۴-۳-۳- غلظت آغازگر۳-۴-۳-۴- غلظت منیزیم۳-۴-۳-۵- تکرارپذیری نیمرخ های دستگاه PCR۳-۴-۳-۶- زمان واسرشته سازی۳-۴-۳-۷- درجه حرارت اتصال۳-۴-۳-۸- مدت زمان بسط یا توسعه طویل شدن۳-۴-۳-۹- دقت کردن در پیپت نمودن۳-۵- مزایای RAPD۳-۶- معایب RAPD۳-۷- تحقیقات انجام شده با کمک نشانگر RAPD در جنس الیومفصل چهارم: نشانگرهای مورفولوژیک۴-۱- مزایای نشانگرهای مورفولوژیک۴-۲- معایب نشانگرهای مورفولوژیک۴-۳- مقایسه مورفولوژیک آلیوم ها۴-۳-۱- گروه های پیازدار۴-۳-۲- گروه های ریزوم دار۴-۳-۳- گونه های آلیوم خوراکی۴-۴- کاربرد نشانگرهای مورفولوژیک در جنس آلیوم۴-۵- اساس ژنتیکی بعضی صفات مورفولوژیک در آلیوم ها۴-۵-۱- برگ و نشاء ها۴-۵-۲- ساقه گلدهنده۴-۵-۳- پیاز۴-۵-۴- گلفصل پنجم: بررسی فیتوشیمیایی۵-۱- تاریخچه استفاده از آلیومها در تغذیه و درمان بیماریها۵-۲- ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان جنس آلیوم۵-۲-۱- ترکیبات فرار۵-۲-۲- ترکیبات غیر فرار۵-۳- تاریخچه شناسایی آلیسین۵-۴- چگونگی تشکیل آلیسین۵-۵- روشهای تجزیه و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده اسانس و عصاره های استخراج شده از گیاهان۵-۵-۱- کروماتوگرافی۵-۵-۲- کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)۵-۵-۳- کروماتوگرافی ستون۵-۵-۴- گاز کروماتوگرافی۵-۵-۵- طیف سنجی مادون قرمز (IR)۵-۵-۶- طیف سنجی ماوراء بنفش (UV) و مرئی (Visible – Spectroscopy)۵-۵-۷- رزنانس مغناطیسی هسته (nmr)۵-۵-۸- گاز کروماتوگرافی قدام با طیف سنجی جرم (GC-Mass)فصل ششم: مواد و روشها۶-۱- نمونه های گیاهی۶-۲- دستگاههای مورد استفاده۶-۳- مواد مورد استفاده۶-۴- روشها۶-۴-۱- ارزیابی مورفولوژیکی۶-۴-۱-۱- مواد و طرح آزمایشی۶-۴-۱-۲- یادداشت برداری و ثبت خصوصیات۶-۴-۲- ارزیابی مولکولی۶-۴-۲-۱- استخراج DNA۶-۴-۲-۲- ارزیابی کمی و کیفی نمونه های DNA۶-۴-۲-۳- الکتروفورز DNA۶-۴-۲-۴- شرایط واکنشهای PCR-RAPD۶-۴-۳- ارزیابی فیتوشیمیایی۶-۴-۳-۱- روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در تشخیص وجود آلیسیس۶-۴-۳-۲- تعیین مقدار آلیسیس به روش اسپکتروفتومتری۶-۴-۳-۲-۱- آماده سازی پیازهای A.hirtifolium۶-۴-۳-۲- نحوه اندازه گیری جذب در دستگاه اسپکتروفتومتریفصل هفتم: بحث و نتایج۷-۱- گروه بندی اکوتیپها با نشانگر۷-۲- گروه بندی بر اساس صفات مورفولوژیک۷-۳- بررسی اکوتیپها از دیدگاه فیتوشیمیایی۷-۴- مقایسه داده های RAPD و مورفولوژیکی۷-۵- مقایسه داده های مورفولوژیک و آلیسیس۷-۶- نتیجه گیری نهایی۷-۷- پیشنهاداتمنابع و ماخذخلاصه پایان نامه به زبان انگلیسیفهرست اختصاراتفهرست نمودارها و اشکالفهرست جداول

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه پایان نامه اکوتیپ های Allium hirtifolium بررسی دیدگاه مولکولی Allium hirtifolium نشانگر RAPD در بررسی اکوتیپ بررسی مورفولوژیکی Allium hirtifolium پایان نامه مورفولوژیکی گیاهان پایان نامه اکوتیپ Allium

بررسي علل گرايش جوانان 18 تا 25 سال به مواد مخدر صنعتي

بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر,پایان نامه,پایان نامه اعتیاد به مخدرهای صنعتی,پایان نامه گرایش جوانان به مدر صنعتی,علت گرایش به مواد مخدر صنعتی,علل اعتیاد به مواد مخدر,علل گرایش 18 تا 25 ساله ها به مواد مخدر,عوامل گرایش به مواد…

مبانی نظری مدیریت استعداد

پایان نامه فرهنگ سازمانی,پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مدیریت,فصل 2 پایان نامه,مبانی نظری و ادبیات,مدیریت استعداد دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استعداد دانلود فایل توضیحات:این فایل حاوی 20 صفحه از ادبیات مربوط به متغیر مدیریت استعداد می باشد…

اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد

اثر بازدارندگی پیریدین,اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم,اسید کلرئیدریک,باز دارنده خوردگی فولاد,بازدارندگی یدید پتاسیم,پیریدین,جریان خوردگی,دانلود مقاله,روشهای الکترو شیمیایی,مقاله متالوژی,ممانعت کننده خوردگی,یدید پتاسیم دانلود فایل اثر توام پیریدین و یدید پتاسیم به عنوان باز دارنده خوردگی فولاد دانلود فایل چکیده:دراين تحقيق…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)

استان همدان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان ملایر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملایر دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملایر (واقع در استان همدان) دانلود فایل توضیحات:-…

تمرینات حل شده شبکه های عصبی مارتین هاگان به زبان فارسی

تمرینات حل شده شبکه های عصبی هاگان,حل المسائل طراحی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی شبکه های عصبی,حل المسائل فارسی مارتین هاگان,حل المسائل مارتین هاگان,حل تمرینات شبکه های عصبی,دانلود حل المسائل طراحی شبکه های,طراحی شبکه های عصبی,مارتین هاگان دانلود فایل تمرینات…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان صومعه سرا (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان صومعه سرا,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان صومعه سرا (واقع در استان گیلان)…

حسابداری در بانك سپه

بررسی حسابداری بانک سپه,پروژه حسابداری بانک سپه,تحقیق حسابداری بانک سپه,حسابداری بانک سپه,حسابداری در بانك سپه,دانلود حسابداری بانک سپه,کارآموزی حسابداری بانک سپه,گزارش حسابداری بانک سپه دانلود فایل حسابداری در بانك سپه دانلود فایل مقدمه:حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم…

پروژه و تحقیق-طراحی معماری مجتمع های مسکونی- در 30 صفحه-docx

پروژه و تحقیق-طراحی معماری مجتمع های مسکونی- در 30 صفحه-docx رفتن به سایت اصلی به یک ساختار معماری یا مهندسی ثابت که مجزا از دیگر ساختارها قابل تشخیص باشد یک سازه یا ابنیهٔ فنی می‌گویند. سازه بخشی از حجم  است که بارهای وارده را تحمل…

تحقیق پیرامون پرندگان

بررسی انواع پرندگان,بررسی پرندگان,پر در پرندگان,تحقیق انواع پرنده,تحقیق پرندگان,دانلود مقاله پرندگان,دستگاه ادرای پرندگان,دستگاه ت,دستگاه عصبی پرندگان,دستگاه گردش خون پرندگان,دستگاه گوارش در پرندگان,رده‌بندی پرندگان,سیستم استخوانی پرندگان دانلود فایل تحقیق پیرامون پرندگان دانلود فایل بخشی از متن:پرندگان مهره‌دارانی هستند خونگرم با پوشش…

طرح توجیهی توليد كود شيميايی

امکان سنجی توليد كود شيميايی,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی توليد كودشيميايی,طرح توجیهی كودشيميايی,طرح توليد كودشيميايی,طرح کارآفرینی كود شيميايی,طرح کسب و کار كود شيميايی,کارآفرینی توليد كود شيميايی دانلود فایل طرح توجیهی توليد كود شيميايی دانلود فایل توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی…

پاورپوینت آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری (شهر جديد انديشه)

آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری,بررسی کالبدی شهری شهر اندیشه,بررسی معماری کالبدی شهر اندیشه,پاورپوینت برنامه ريزی کالبدی شهری,پاورپوینت درس معماری,پاورپوینت معماری شهر اندیشه,پروژه برنامه ريزی کالبدی شهری,پروژه معماری کالبدی شهر اندیشه دانلود فایل پاورپوینت آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری…

مبانی نظری تعهد سازمانی

پایان نامه تعهد سازمانی,پایان نامه در مورد تعهد سازمانی,پایان نامه مدیریت,پیشینه تحقیق پایان نامه,پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه,مبانی نظری تعهد سازمانی دانلود فایل مبانی نظری تعهد سازمانی دانلود فایل فهرست مطالب فصل دوم (مبانی نظری…

یک روش بهینه جدید برای بهبود فیلتر فعال قدرت با استفاده از FPSO بمنظور افزایش کیفیت توان

آشکار سازی سنکرون,بهبود فیلتر فعال قدرت در FPSO,تئوری توان لحظه ای,فیلتر فعال قدرت با FPSO,مقاله افزایش کیفیت توان,مقاله بارهای متغییر با زمان,مقاله فیلتر فعال قدرت,مقاله فیلیکر,مقاله هارمونیک ولتاژ,مقاله هارمونیک ولتاژ و جریان دانلود فایل یک روش بهینه جدید برای بهبود…

مطالعه موردی مسائل سازمانی

دانلود مقاله مدیریت,رشوه در نظام اداری,رفتار سازمانی,ساختار سازمانی,فساد مالی در سازمان,مسائل سازمانی,مطالعه موردی مسائل سازمانی,مقاله مدیریت سازمانی دانلود فایل مطالعه موردی مسائل سازمانی دانلود فایل چکیده:در این مطلب مسائل مطرح شده را در سطوح گروه،سازمان و محیط بیان کرده ام.از…

تفاوتهای معماری چین با معماری ایران

بررسی معماری چین,تحقیق پیرامون معماری چین,تفاوت معماری چینی و ایرانی,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,معماری چین,معماری چین و ایران,معماری کشور چین,مقاله معماری چین,مقایسه معماری ایران و چین,ویژگی معماری چین دانلود فایل تفاوتهای معماری چین با معماری ایران دانلود فایل بخشی از…

پاورپوینت-آشنایی با معماری اسلامی و اصول آن- در 40 اسلاید-powerpoint-ppt

پاورپوینت-آشنایی با معماری اسلامی و اصول آن- در 40 اسلاید-powerpoint-ppt رفتن به سایت اصلی در معماری ایرانی، با وجود خصایلی چون تناسب و زیبایی سر درها وگنبدها و ایوان‌ها خصلتی که بیشتر شایستهٔ بررسی است گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی…

نقشه بخش های شهرستان قزوین

بخش های شهرستان قزوین,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان قزوین,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان قزوین,لایه جی آی اس بخشهای قزوین,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های قزوین,نقشه ی جی آی اس بخش های قزوین دانلود فایل نقشه…

پاورپوینت-اجرای سازه های بتنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت-اجرای سازه های بتنی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt رفتن به سایت اصلی پی‌سازیپس از گودبرداری و رسیدن به خاک مناسب که دارای مقاومت کافی باشد برای پی سازی در ابتدا بتن مگر فونداسیون می‌ریزند. که این بتن مگر لاغر هم می‌گویند…

طرح توجيهي توليد اسید لاکتیک (lactic acid)

اسید لاکتیک,پروژه تولید اسید لاکتیک,تولید اسید لاکتیک,دانلود طرح توجیهی,روش تولید اسید لاکتیک,طرح اقتصادی,طرح توجیهی,طرح توجیهی اسید لاکتیک,طرح توجیهی تولید اسید لاکتیک,طرح تولید اسید لاکتیک,طرح کارآفرینی اسید لاکتیک,لاکتیک دانلود فایل طرح توجيهي توليد اسید لاکتیک (lactic acid) دانلود فایل مقدمه:اسید لاکتیک…

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کار معلمان

اثر بخشی آموزش,اثربخشی کار معلمان,پروژه روش تحقیق,تاثیر آموزش بر کارکنان,تاثیر آموزش ضمن خدمات,تاثیر آموزش ضمن خدمت معلمان,روش تحقیق آموزش ضمن خدمت,نقش آموزش در معلمان دانلود فایل بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کار معلمان دانلود فایل بخشی از مقدمه:امروزه…

نگاهي به نظام الگوي مصرف براساس تعاليم اسلامي

اسراف و عواقب آن,اصلاح الگوي مصرف,اصلاح الگوی مصرف در دین اسلام,الزامات اصلاح الگوي مصرف,الگوي مصرف در اسلام,تغيير نظام مصرف,مقاله اصلاح الگوي مصرف,مقاله الگوي مصرف,مقاله در مورد اسراف دانلود فایل نگاهي به نظام الگوي مصرف براساس تعاليم اسلامي دانلود فایل بخشی…

بررسی نشت و پایداری لرزه ای در سد های خاکی

بررسی نشت و پایداری لرزه ای در سد های خاکی رفتن به سایت اصلی چکیده: با توجه به خطر لرزه خیزی بالا در ایران و وقوع متناوب زلزله های مخرب و ویرانگر در آن،بررسی رفتار لرزه ای سدهای خاکی از…

مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

بررسی نقش تمرینهای پلایومتریکی,پایان نامه تأثیر تمرین های پلایومتریکی,پایان نامه رشته تربیت بدنی,پروژه رشته تربیت بدنی,تاثیر تمرین پلایومتریکی بر ناجیان,تمرین پلایومتریکی در آب,تمرین پلایومتریکی در خشکی,توان بی هوازی ناجیان غریق دانلود فایل مقایسه تأثیر تمرین های پلایومتریکی در آب و…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)

استان فارس,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرین دشت (واقع…

پروژه بودجه 3

برنامه بودجه بندی,بهاي تمام شده فروش رفته,بهاي تمام شده واحد,پروژه بودجه بندی,ترازنامه,خريد مواد,دانلود نرم افزار,دستمزد,سربار,سود و زيان,گردش وجوه نقد,مصرف مواد,موجودي پايان دوره,نرم افزار اکسل بودجه,نرم افزار بودجه,نقد,هزينه عملياتي دانلود فایل پروژه بودجه 3 دانلود فایل اين فايل شامل پروژه فايل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *