بررسی عوامل اثر گذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی تطبیقی امکان ارائه آن در ایران

بررسی عوامل بانکداری الکترونیک,پایان نامه بانک های پیشرفته,پایان نامه بانک های تجاری,پایان نامه بانکداری الکترونیک,پایان نامه خدمات نوین بانکداری,تطبیق بانکداری الکترونیک در ایران,شناسایی خدمات بانکداری الکترونیک,شناسایی خدمات جدید بانکداری
دانلود فایل بررسی عوامل اثر گذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی تطبیقی امکان ارائه آن در ایران

دانلود فایل

چکیده:در این تحقیق سعی شده است عوامل اثرگذار بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک و بررسی تطبیقی امکان ارائه آن در ایران در مقایسه با بانک های پیشرفته بررسی گردد به این منظور پرسشنامه ای طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی، بر اساس نظر اساتید، در اختیار جامعه آماری تحقیق که کارشناسان در بانک های تجاری شهر کرمانشاه بودند قرار داده شد. با استفاده از فرمول ككران و روش نمونه گیری تصادفي ساده، نمونه های تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری هایAMOS,SPSS استفاده شده است با توجه به نتایج تحقیق در بانک های تجاری شهر کرمانشاه به ترتیب متغیرهای زیر ساخت مالی و مدیریتی (0/582)، زیر ساخت نرم افزاری وامنیتی(0/281)، زیر ساخت ارتباطی(0/275)، فرهنگ سازی، آموزش کارکنان و مشتریان(0/252)، استانداردهای بین المللی بانکداری الکترونیک(0/192) دارای بیشترین تاثیر بر شناسایی خدمات جدید بانکداری الکترونیک دارند. کلمات کلیدی: شناسایی خدمات جدید، بانکداری الکترونیک،بانک های تجاری، بانک های پیشرفتهفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1) مقدمه 1-2) بيان مسأله 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 1-4) اهداف تحقيق1-4-1) هدف کلی1-4-2) اهداف جزیی1-5) فرضیه های تحقیق1-7) قلمرو تحقيق1-7-1) قلمرو موضوعی1-7-2) قلمرو زماني تحقيق1-7-3) قلمرو مکاني تحقيق1-8) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)1-8-1) تعاریف مفهومی1-8-2) تعاریف عملیاتیفصل دوم: پیشینه تحقیق2-1) مقدمه2-2) مبانی نظری2-2-1) خدمات و مفاهیم آن2-2-2)ویژگی های خاص خدمات بانکی2-2-3) تعریف خدمات الکترونیکی2-2-4)تعریف بانکداری الکترونیک2-2-5) سیر تحولات بانکداری الکترونیکی2-2-6)بانکداری الکترونیکی در جهان2-2-6-1) بانکداری الکترونیک در چین2-2-6-2)پرداخت های الکترونیکی در هندوستان2-2-6-3) بانکداری الکترونیک در مالزی2-2-6-4) بانکداری الکترونیکی در آمریکا2-2-7)مطالعه امکان سنجی2-2-8)بانکداری الکترونیک در ایران2-2-9) مزایاي بانکداری الکترونیک در ایران2-2-10) وضعیت ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور2-2-10-1) پایانه فروشگاهی ابزاری برای توسعه بانکداری الکترونیکی2-2-10-1-1)علل عدم استقبال از پایانه های فروشگاهی2-2-10-2) بانکداری موبایل2-2-10-2-1) مزاياي بانکداری موبایل2-2-10-2-2) مشکلات و موانع پيش روي بانکداری موبایل در ايران 2-2-10-2-3) بانکداری موبایل در بین بانک های کشور2-2-10-2-4) بررسی وضعيت بانکداری همراه در بانک های ایران و مقايسه آن با بانک های پیشرو2-2-10-2-5) تکنولوژی های بانکداری همراه2-2-10-2-6) بانکداری همراه در بانک های مهم دنیا2-2-10-3) شعبه و بانکداری الکترونیکی2-2-10-4) تاریخچه کارت ها2-2-10-4-1) تعريف و مفهوم كارت هاي بانكي2-2-10-4-2) انواع کارت ها1- کارت اعتباری2- کارت پول3- چک کارت2-2-10-4-3) مزایای استفاده از کارت2-2-10-4-4)کارت اعتباری ابزاری نوین در راستای تحقق بانکداری الکترونیک2-2-10-4-5) بررسی وضعیت کارت اعتباری در جهان2-2-10-4-6) انواع کارت های اعتباری در دنیا2-2-10-4-6-1)مسترکارت 2-2-10-4-6-2) Pre Paid2-2-10-4-6-3)کارت اعتباری Visa Virtual2-2-10-4-6-4)کارت اعتباری Visa PrePaid2-2-10-4-6-5) Prepaid MASTERCARD 2-2-10-4-6-6) کارت اعتباری Debit Master Card, Visa2-2-10-4-6-7) کارت اعتباری Isa Chargeable Virtual2-2-10-4-6-7)کارت اعتباری Isa Disposal Virtual2-2-10-4-6-8)کارت اعتباری Master Card Debit به همراه حساب بانکی2-2-10-4-7)تفاوت کارت اعتباری (Credit Card) با Debit Card چیست؟2-2-10-4-8) وضعیت کارت اعتباری در ایران2-2-10-4-9) معایب استفاده از کارت اعتباری در ایران2-2-10-5)کیوسک خودپرداز 2-2-10-5-1) قابلیت ها و مزایای استفاده از خودپردازها2-2-10-6) ماشین های نقطه فروش (EETPOS)2-2-10-8) بانکداری اینترنتی2-2-10-9)بانکداری تلفنی2-2-10-10)لینک وبی2-2-10-11)اجتماع حساب2-2-10-12) تصدیق الکترونیکی2-2-10-13) پرداخت ها برای تجارت های الکترونیکی2-2-10-14) ارائه پرداخت صورت حساب2-2-10-15) پرداخت های شخص به شخص2-2-10-16) بانکداری الکترونیکی بی سیم2-2-11)شاخص های تأثیرگذار بر تصویر افراد از مفید بودن خدمات بانکداری الکترونیکی2-2-12) بسترهای پیاده سازی بانکداری الکترونیکی2-2-13)آهنگ پذیرش نوآوری ها2-2-14) نوآوری وخلاقیت سازمانی2-2-15)کارکردهای اصلی تحقق نوآوری و ورود یک تکنولوژی نوظهور به بازار2-2-16) فرايند نوآوري خدمات مالي2-2-17)تشکيل تيم نوآوري خدمت2-2-18) تعيين اهداف و راهبرد خدمات جديد2-2-19) ايده سازي2-2-20) الگوهاي تکامل فرايند نوآوري تکنولوژيک2-2-20-1) مدل فشار علم2-2-20-2) مدل کشش بازار2-2-20-3) مدل اتصالي2-2-20-4) مدل يکپارچه و شبکه اي2-2-20-5) مدل زنجيره ارزش2-2-21) عوامل موثر بر شکل گيري فرايندهاي نوآوري2-2-21-1) ارتباط استراتژيك سازماني2-2-22) فرآیند تصمیم نوآوری2-2-23) مسائل مربوط به زیرساخت ها2-2-24) الگوی انتشار نوآوری ها2-2-25) چالش های فراروی کاربران بانکداری الکترونیکی2-2-25-1) واکنش مصرف کنندگان نسبت به نوآوری های مبتنی بر فنآوری2-2-26) نقش فن آوری در تحول ارائه خدمات و مشتری مداری بانکداری الکترونیک2-2-27) موضع یابی در نظام بانکداری2-2-28) مدل های ارائه شده در حوزه سنجش آمادگی خدمات سیار2-2-28-1) مدل پایه ارزیابی آمادگی خدمات سیار2-2-28-2) مدل پیشرفته ارزیابی آمادگی خدمات سیار2-2-28-3) مدل ارزیابی آمادگی سازمانی در برابر خدمات سیار2-2-29)عوامل باز دارنده پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی کشور 2-2-31) وضعیت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک2-3)پیشینه تحقیقفصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1) مقدمه3-2) روش شناسی تحقيق 3-4) روش نمونه گيري و تعیین حجم نمونه 3-5) منابع و ابزار گردآوري داده ها و اطلاعات3-5-1) تشريح پرسشنامه3-6) روش تجزيه و تحليل داده ها3-7) روایی و پایایی پرسش نامه3-8) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ها3-8-1) رگرسیون خطی3-8-3) آزمون کلموگروف- اسمیرنوف3-8-4) ضریب همبستگی اسپیرمن3-8-5) ضریب همبستگی پیرسونفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1)مقدمه 4-2) بخش اول: آمار توصیفی4-2-1) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري4-2-1-1) توزيع فراواني جنسيت4-2-1-2) توزيع فراواني تحصیلات4-2-1-3) توزيع فراواني سن4-2-1-4) توزيع فراواني سابقه خدمت4-2-3) توزیع فراوانی تعداد نمونه های انتخاب شده از بانک ها4-2-4) آزمون فرضيات4-2-4-1) فرضیه اول4-2-4-2) فرضیه دوم4-2-4-3) فرضیه سوم4-2-4-4) فرضیه چهارم4-2-4-5) فرضیه پنجم4-2-5) مدل های آماری و معادلات ساختاری4-2-5-1) مدل اول4-2-5-2) معادله ساختاری4-2-5-3) معیارهای مناسبت مدل4-2-5-4) مدل اکتشافیفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها5-1) مقدمه5-2) نتیجه گیری مبتنی بر فرضیات5-3) نتیجه گیری کلی تحقیق5-4) پیشنهادها بر اساس فرضیات5-5) پیشنهادهای کاربردی5-6) محدودیت های تحقیق5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی فهرست منابع و مآخذمنابع فارسیمنابع لاتینپیوست هاپیوست الف) پرسشنامه تحقیق پیوست ب) خروجی نرم افزارها

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
شناسایی خدمات جدید بانکداری پایان نامه بانکداری الکترونیک پایان نامه بانک های تجاری پایان نامه بانک های پیشرفته پایان نامه خدمات نوین بانکداری بررسی عوامل بانکداری الکترونیک شناسایی خدمات بانکداری الکترونیک تطبیق بانکداری الکترونیک در ایران

تحقیق جرائم سازمان‌ يافته

احکام جرمهای سازمان يافته,انواع جرائم سازمان يافته,اهداف جرم سازمان‌يافته,تحليل مجازات جرم سازمانی,تعريف جرم سازمان یافته,جرائم سازمان يافته,جرائم سازمان يافته در حقوق ایران,جرايم سازمان‌يافته فراملي,جرم سازمان يافته,ويژگي‌ جرم سازمان‌يافته دانلود فایل تحقیق جرائم سازمان‌ يافته دانلود فایل چكيده:امروزه بحث جرایم سازمان‎…

بروشور معاینه علائم حیاتی

آموزش کنترل علائم حیاتی,آموزش معاینه علائم حیاتی,اهم علائم حیاتی,بروش کمک های اولیه و علائم حیاتی,بروشور آموزش علائم حیاتی,بروشور علائم حیاتی,بروشور کمک های اولیه,بروشور معرفی علائم حیاتی,دانلود بروشور پزشکی,علائم حیاتی دانلود فایل بروشور معاینه علائم حیاتی دانلود فایل بخشی از متن:ابتدا…

پاورپوینت آشنایی با آزمون فروبری یا سختی سنجی نانو (Nano Indentation Testing)

indentation Testing,Nano indentation Testing,آزمایش فروبری نانو,آزمون فروبری نانو,پاورپوینت آزمایش فروبری نانو,پاورپوینت تست فروبری,پاورپوینت سختی سنجی نانو,پاورپوینت معرفی تست فروبری,تست فروبری نانو,روش آزمون سختی سنجی دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با آزمون فروبری یا سختی سنجی نانو (Nano Indentation Testing) دانلود فایل…

بررسی تاثیر محرومیت پدر و مادر در ناسازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

تاثیر پدر بر ناسازگاری فرزندان,تاثیر محرومیت پدر بر دانش آموزان,تاثیر محرومیت مادر بر فرزندان,دانش آموزان ناسازگار,ناسازگاری دانش آموزان,ناسازگاری کودکان مقطع ابتدایی,نقش مادر در ناسازگاری کودک دانلود فایل بررسی تاثیر محرومیت پدر و مادر در ناسازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی دانلود…

تکنولوژی شیشیه

انواع شیشه,تئوري شيشه,تئوري های شيشه سازی,تحقیق پیرامون شیشه,تحقیق متالورژی,تکنولوژی شیشیه,دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق شیشه,روش ساخت شیشه,شیشه,فناوری ساخت شیشه,مقاله شیشه دانلود فایل تکنولوژی شیشیه دانلود فایل بخشی از متن:شيشه يك ماده صلب جامد آمورف است كه داراي ساختار كريستالي منظم نيست.…

تأثیر ورزش بر بهبود کیفیت زنان میانسال غیر ورزشکار

بررسی تاثیر ورزش بر زنان میان سال,تأثیر ورزش بر زنان میانسال,تاثیر تحرک بدنی زنان میانسالی,تاثیر ورزش در بهبود زنان میانسال غیر ورزشکار,تحقیق تاثیر ورزش بر زنان غیر ورزشکار,تحقیق تحرک بدنی بر زنان غیر ورزشکار دانلود فایل تأثیر ورزش بر بهبود…

بررسی آموزش از طریق تلفن همراه

آموزش از راه دور با موبایل,تحقیق آموزش از راه دور سایر,مقاله M learning,مقاله آموزش از راه دور,مقاله آموزش از طریق تلفن همراه,مقاله آموزش الکترونيک,مقاله آموزش با تلفن همراه,مقاله آموزش سيار,مقاله در مورد M learning دانلود فایل بررسی آموزش از طریق…

تحقیق درباره دفاع مقدس

تحقیق درباره دفاع مقدس رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:شهيد عبدالحسين باري در سال 1335 در خانواده اي مذهبي و روحاني متولّد مي شود اوّلين آموخته هاي خود را در مكتب قرآن آموزي پدرش شيخ فرامرز باري تجربه مي…

نقشه خطوط همدمای استان بوشهر

خطوط هدمان,دانلود خطوط همدما,دانلود شیپ فایل خطوط همدما,شیپ فایل خطوط همدمای بوشهر,شیپ فایل همدما,لایه GIS خطوط همدما استان بوشهر,نقشه همدما,نقشه همدمای استان بوشهر,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط همدمای استان بوشهر دانلود فایل خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های…

شعرای عصر انقلاب و بررسی آثار آنها

بررسی آثار شعرای معاصر,تحقیق شاعران معاصر انقلاب,تحقیق شعرای ایران,تحقیق شعرای معاصر,شاعران انقلابی,شعرای عصر انقلاب,شعرای معاصر انقلاب,شعرای معاصر ایران دانلود فایل شعرای عصر انقلاب و بررسی آثار آنها دانلود فایل بخشی از متن:محبوبه اشرفیان در تاریخ 1366/10/25 خورشیدی در شهر زواره…

پاورپوینت معرفی نرم افزار Autodesk Revit

پاورپوینت معرفی نرم افزار Autodesk Revit رفتن به سایت اصلی اتودسک رویت نرم‌افزار مدل‌سازی اطلاعات ساختمان هست که برای استفاده مهندسان معمار، عمران و تاسیسات کاربرد دارد و برای مدل‌سازی سه‌بعدی و ترسیم جزئیات ساختمانی کاربرد دارد. این برنامه به…

پاورپوینت فشرده سازی تصویر و فایل

پاورپوینت در مورد فشرده سازی,فشرده سازی اطلاعات,فشرده سازی با زیان,فشرده سازی بدون زیان,فشرده سازی تصویر,فشرده سازی فایل,فشرده‌سازی JPEG,فشرده‌سازی JPEG های متحرک,فشرده‌سازی MPEG,فشرده‌سازیMPEG دانلود فایل پاورپوینت فشرده سازی تصویر و فایل دانلود فایل بخشی از متن:فشرده‌ سازی (Compression)، پردازشی است که…

بررسی آمار بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه

آمار استفاده از کامپیوتر و عملکرد دانش آموزان,آمار رابطه استفاده از رایانه و عملکرد تحصیلی,آمار کیفیت تحصیل و رایانه,بررسی آماری رابطه رایانه و عملکرد تحصیلی,پروژه آمار استفاده از کامپیوتر و تحصیل,دانلود پر,دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار دانلود فایل بررسی آمار…

هبلکس، بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی

بتن سبک,بتن سبک هوادار اتوکلاوی,بتن هوادار اتوکلا,پروژه پیرامون هبلکس,پروژه روشهای اجرایی ساختمان,تحقیق آماده هبلکس,تحقیق در مورد هبلکس,تحقیق دروس رشته عمران,تحقیق روشهای اجرایی ساختمان,تحقیق عمران,تحقیق معماری,تحقیق هبلکس,هبلکس دانلود فایل هبلکس، بتن سبک یا بتن هوادار اتوکلاوی دانلود فایل توضیحات:برای رفاه شما…

طرح توجیهی تولید آنزیم های شوینده

پروژه کارآفرینی تولید آنزیم شوینده,توجیه اقتصادی آنزیم شوینده,توجیه فنی تولید آنزیم شوینده,تولید آنزیم های شوینده,دانلود طرح توجیهی آنزیم شوینده,دانلود طرح تولید آنزیم شوینده,طرح کارآفرینی تولید آنزیم شوینده,کارآفرینی تولید آنزیم های شوینده دانلود فایل طرح توجیهی تولید آنزیم های شوینده دانلود…

گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران

دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی شرکت فنی ساختمانی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی معماری شرکت فنی,کارآموزی رشته معماری,کارورزی شرکت مهندسی,گزارش کارآموزی شرکت فنی معماری,گزارش کارآموزی معماری,گزارش کارآموزی معماری ساختمان دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت مهندسی عمران دانلود فایل مقدمه:از بدو خلقت موجودات،…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاسک (واقع در استان هرمزگان)

استان هرمزگان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاسک,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جاسک (واقع در استان…

عفونت هاي دستگاه ادراری

عفونت هاي دستگاه ادراری رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: عفونت هاي دستگاه ادراری

تحقیق سنت هاي الهي و سنت هاي بشري

الهي بودن سنت ها,بررسی سنت های الهی,بررسی سنت های بشری,تاثير و تاثر سنن مختلف روي يكديگر,تفاوت سنن بشری و الهی,حتمي بودن سنت هاي الهي,دنيوي بودن سنت ها,سنت هاي الهي,سنت هاي بشري,عام و جهاني بودن سنت ها دانلود فایل تحقیق سنت…

ريخته گري فشار پايين در قالب هاي دائمي

پاورپوینت متالوژی,تحقیق متالوژی,دانلود پاورپوینت,ذوب فلز,ریخته گری,ریخته گری فشار پایین,قالب هاي دائمي,قالب هاي دائمي ذوب,قالب هاي دائمي ریخته گری,كوره هاي نگهدارنده دانلود فایل ريخته گري فشار پايين در قالب هاي دائمي دانلود فایل مقدمه:اگر چه ريخته گري در فشار پايين حدود…

طرح توجیهی تولید روغن دانه انگور

پروژه تولید روغن دانه انگور,پروژه تولید روغن هسته انگور,طرح توجیهی تولید روغن هسته انگور,طرح توجیهی روغن دانه انگور,طرح توجیهی روغن هسته انگور,کارآفرینی تولید روغن دانه انگور,کارآفرینی تولید هسته دانه انگور,کارآفرینی کارگاه روغن دانه انگور دانلود فایل طرح توجیهی تولید روغن…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان…

تحقیق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي

ارزایابی فرهنگ سازمانی,ارزیابی کارآیی کاکنان,افزايش كارآئي كاركنان,بررسی فرهنگ سازمانی کارکنان بانک,بررسی کارآیی پرسنل بانك,تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآیی,تحقیق مدیریت فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی,نقش فرهنگ در کارآیی کارکنان,نقش فرهنگ سازماني دانلود فایل تحقیق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي…

پروژه انواع پروتکل های ارتباطی (شبکه)

اتوماسیون صنعتی,استاندارد پروتکل ارتباطی,انواع پروتکل شبه,انواع پروتکل های ارتباطی,انواع پروتکل های ارتباطی شبکه,پروتکل ارتباطی,پروتکل شبکه,پروژه اتوماسیون,پروژه اتوماسیون صنعتی,پروژه برق,دانلود پروژه,شبکه صنعتي,كنترل صنعتي,مکاترونیک دانلود فایل پروژه انواع پروتکل های ارتباطی (شبکه) دانلود فایل مقدمه:در سالهاي اخير مسئله بر قراري ارتباط در…

بررسی و مقايسه مشكلات زنان عادي و ويژه

بررسی مشکلات زنان و روسپیگری,پایان نامه روانشناسی زنان ویژه,پایان نامه مشکلات زنان در ایران,پایان نامه مقايسه زنان عادي و ويژه,پروژه بررسی زنان روسپی,پروژه بررسی فحشا و مشکلات زنان,پروژه بررسی مشكلات زنان عادي,پروژه بررسی مشکلات زنان ويژه دانلود فایل بررسی و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *