بررسی نقش تخفیفات فروش در حفظ و نگهداری مشتری در بیمه

بررسی الگوی 4c در فروش بیمه,بررسی الگوی 4p در بیمه,پایان نامه ارشد فروش بیمه,پایان نامه مدیریت بیمه,پایان نامه نظام تخفیفات,تاثیر تخفیف در بیمه ایران,تاثیر تخفیف در فروش و نگهداری مشتری,تاثیر تخفیفات در حفظ مشتری,نقش تخفیف در حفظ مشتری
دانلود فایل بررسی نقش تخفیفات فروش در حفظ و نگهداری مشتری در بیمه

دانلود فایل

چکیده:با توجه به افزایش شرکت‌های بیمه، بیمه هایی توانایی دوام خود را خواهند داشت که بتوانند در بازار رقابتی ایجاد شده موجودیت خود را حفظ کنند، یکی از این راه ها حفظ و جذب بیشتر مشتری می‌باشد و این مشتریان زمانی ماندگار می‌شوند که از خدمات ارائه شده شرکت رضایت داشته باشند که یکی از راه‌های رضایت مشتریان برخورداری از تخفیف می‌باشد.با توجه به اهمیت این موضوع لذا در این پژوهش به نقش تخفیفات فروش در حفظ و نگهداری مشتری در بیمه ایران خراسان رضوي پرداخته شده است.روش تحقیق: به روش پيمايشي، از نظر زمانی مقطعی و از نوع مطالعات كاربردي است. روش نمونه گيري،  برای جامعه آماری کارکنان خوشه ای چند مرحله ای و برای جامعه آماری کارکنان تصادفی ساده انتخاب شده است. که تعداد 217 نفر از کارکنان بیمه و 376 نفر از مشتریان انتخاب شده اند. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون  همبستگی پیرسون و تی تست مستقل استفاده شده است. یافته ها نشان مي دهد كه بين تخفیف-الگوی 4p (ازدیدگاه فروشندگان شامل محصول، قیمت، توزیع و ترفیع)- الگوی4c (از دیدگاه خریداران یعنی ارزش‌های مشتری پسند، سهولت خرید، هزینه مشتری و ارتباطات مطرح است) با حفظ و نگه داری مشتریان رابطه و تفاوت معنی داری وجود داردمفاهیم کلیدی: نظام تخفیفات، بیمه ایران، الگوی 4p، الگوی 4cفهرست مطالب:چکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه     1-2- بیان مساله     1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق     1-4- اهداف تحقیق     1-4-1- اهداف کلی تحقیق     1-4-2- اهداف فرعی تحقیق     1-5- سئوالات تحقیق     1-5-1- سئوالات اصلی تحقیق     1-5-2- سئوالات جزیی تحقیق     1-6- فرضیات تحقیق     1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق     1-6-2- فرضيات فرعی     1-7- روش تحقیق     1-8- ابزار گردآوری اطلاعات     1-9- قلمروی تحقیق     1-9-1- قلمروی موضوعی  تحقیق     1-9-2- قلمروی مکانی تحقیق     1-9-3- قلمروی زمانی تحقیق     1-10- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه     1-11- تعريف واژگان تخصصي     1-12- خلاصه فصل     فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق2-1- مقدمه     2-2- پيدايش بيمه     2-2-1- مفهوم بيمه     2-2-2- تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها     2-2-3- مسير تحول بيمه در جهان     2-2-4- عناصر تشكيل دهنده بيمه     2-2-5- انواع بيمه     2-2-6- بيمه مسئوليت     2-2-7- مباني مسئوليت مدني      2-2-8- مبنای مسئوليت مدني در حقوق ايران     2-2-9- تعريف بيمه مسئوليت مدني     2-2-10- تخفیف دادن     2-2-11- نظام های تخفیف     2-2-12- نظام تخیف در کشورهای مختلف     2-2-13- ایران     2-2-14- نحوه طبقه بندی نظام تخفیف- جریمه     2-3- مشتری     2-3-1- ارزش مشتری     2-3-2- وفاداری مشتری     2-3-3- تاریخچه مشتری مداری     2-3-4- تاریخچه ی وفاداری     2-3-5- تعریف وفاداری مشتری     2-3-6- رضایت مشتری     2-3-7- رضايت مشتري      2-3-8- مدل‌هاي تبييني برای رضايت مشتري     2-3-9- مدل سروکوال 27     2-4- چارچوب نظری تحقیق     2-5- پیشینه تحقیق     2-5-2- پیشینه خارجی     2-6- خلاصه فصل دوم     فصل سوم: روش تحقیق3-1- مقدمه     3-2- روش تحقيق     3-3- سئوالات تحقیق     3-4- چگونگي تدوين فرضيه ها     3-5- جامعه آماري     3-6- نمونه آماري     3-7- متغير ها تحقيق 3-7-1- متغير مستقل     3-7-2- متغير وابسته     3-8- روش جمع آوري اطلاعات     3-9- روايي وپايايي     3-9-1- روايي يا اعتبار      3-9-2- پایایی     3-10- روش هاي آماري 3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1- مقدمه     4-2- مشخصات جمعيت شناختي کارکنان (آمار توصیفی)     4-2-1- جنسیت     4-2-2- سن     4-2-3- میزان تحصیلات کارکنان     4-2-4- سابقه شغلی کارکنان     4-3- بررسی شاخص های متغیر مولفه های الگوی C    4-3-1- متغیر بعد ارزشهاي مشتري پسند     4-3-2- متغیر بعد هزینه هاي مشتري الگوی c     4-3-3- متغیر بعد سهولت خرید الگوی C    4-3-4- متغیر الگوی c     4-3-5- متغیر الگوی p     4-3-6- متغیر حفظ و نگه داری مشتری     4-4- مشخصات جمعيت شناختي مشتریان (آمار توصیفی)     4-4-1- جنسیت     4-4-2- سن     4-4-3- میزان تحصیلات مشتریان     4-4-4- وضعیت تاهل مشتریان     4-5- بررسی شاخص های متغیر مولفه های الگوی C    4-5-1- متغیر بعد ارزشهاي مشتري پسند     4-5-2- متغیر بعد هزینه هاي مشتري الگوی c    4-5-3- متغیر بعد سهولت خرید الگوی C     4-5-4- متغیر الگوی c     4-5-5- متغیر الگوی p     4-5-6- متغیر حفظ و نگه داری مشتری     4-6- بررسی تجربي شناخت و تبيين رابطه بين نظام تخفیف فروش کالا با حفظ و نگه داری مشتری     4-6-1- آمار استنباطی مرتبط با نظام تخفیفات فروش با حفظ و نگهداری مشتری در بیمه از نگاه کارکنان         4-6-2- آمار استنباطی مرتبط با نظام تخفیفات فروش با حفظ و نگهداری مشتری در بیمه از نگاه مشتریان         4-6-3- آمار استنباطی مرتبط با استفاده از مدل 4Cو حفظ و نگه داری مشتری از نگاه کارکنان     4-6-4- آمار استنباطی مرتبط با استفاده از مدل 4Cو حفظ و نگه داری مشتری از نگاه مشتریان     4-6-5- آمار استنباطی مرتبط با نظام تخفیف فروش بر حسب نگاه کارکنان و مشتریان     4-6-6- آمار استنباطی مرتبط با  استفاده از مدل 4C و مدلp4 از نگاه کارکنان     4-6-7- آمار استنباطی مرتبط با  استفاده از مدل 4C و مدلp4 از نگاه مشتریان     4-7- خلاصه فصل چهارم     فصل پنجم: نتیجه گیری5-1- مقدمه     5-2- مشخصات جمعيت شناختي کارکنان(آمار توصیفی)     5-3- آزمون فرضیه ها     5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی     5-5- محدودیت تحقیق     5-6- پیشنهادات     5-6-1- پیشنهادات کاربردی     5-6-2- پیشنهادات برای محققین آینده     5-7- خلاصه فصل پنجم     فهرست منابع و ماخذمنابع فارسی     منابع لاتین     پیوست هاپرسشنامه کارکنان بیمه     پرسشنامه مشتریان    نتایج آزمون فهرست جداولفهرست نمودارهافهرست شکل هاچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه نظام تخفیفات تاثیر تخفیف در بیمه ایران بررسی الگوی 4p در بیمه بررسی الگوی 4c در فروش بیمه پایان نامه مدیریت بیمه پایان نامه ارشد فروش بیمه تاثیر تخفیف در فروش و نگهداری مشتری تاثیر تخفیفات در حفظ مشتری نقش تخفیف در حفظ مشتری

نقشه همدمای استان زنجان

خطوط هدمان,دانلود خطوط همدما,دانلود شیپ فایل خطوط همدما,شیپ فایل خطوط همدمای زنجان,شیپ فایل همدما,نقشه همدما,نقشه همدمای استان زنجان,هواشناسی دانلود فایل نقشه همدمای استان زنجان دانلود فایل خطوط همدما، خطوطی که در روی نقشه های هواشناسی تمام نقاطی را که در…

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مدیریت محافظت شبکه های کامپیوتری

گزارش کارآموزی حسابداری، نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل

پروژه کارآموزی حسابداري,پروژه کارآموزی سازمان اتکا,پروژه کارآموزی مديريت مالی,دانلود پر,دانلود کارآموزی امورمالی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی حسابداری,کارآموزی حسابداری شرکت اتکا,کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام,گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری، نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل دانلود فایل قسمتی از…

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان

بررسی هویت اجتماعی,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه هویت اجتماعی,دانلود پایان نامه,شکل گیری هویت اجتماعی جوانان,عوامل مهم در هویت اجتماعی دانش آموزان,عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانلود فایل بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش…

تحقیق ورزش والیبال

آشنایی با ورزش والیبال,آمادگی جسمانی والیبال,آموزش والیبال,انواع سرویس والیبال,انواع گارد در والیبال,تحقیق پیرامون ورزش والیبال,تحقیق در مورد والیبال,تحقیق والیبال,دانلود تحقیق والیبال,قوانین والیبال,مقاله در مورد والیبال,ورزش والیبال دانلود فایل تحقیق ورزش والیبال دانلود فایل مقدمه:والیبال بازی تیمی با توپ است که…

مجموعه 1400 لغت کاربردی زبان انگلیسی

آموزش لغات کاربردی انگلیسی,آموزش لغات کاربردی زبان انگلیسی,دانلود کتاب 1400 لغت کاربردی انگلیسی,دانلود لغات پرکاربرد زبان انگلیسی,لغات پر کاربرد انگلیسی,لغات کاربردی IETLS,لغات کاربردی TOFEL,مجموعه لغات کاربردی زبان انگلیسی دانلود فایل مجموعه 1400 لغت کاربردی زبان انگلیسی دانلود فایل توضیحات:مجموعه حاضر…

بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه)

پاورپوینت چدن نشکن,پاورپوینت متالوژی,تحقیق در مورد تولید چدن,تکنولوژی تولید چدن نشکن,چدن,دانلود پاورپوینت,ریژه,قالب,قالب ریژه,قالب فلزی,قالب‌های فلزی دانلود فایل بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) دانلود فایل مقدمه:تولید قطعات چدنی در قالبهای فلزی به روش ثقلی در 35 سال…

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

آفات کشاورزی,آفات گیاهان,آفت گیاهی,انواع آفت گیاهی,بررسی انواع آفات گیاهی,بررسی زیست شناسی آفت ها,پاورپوینت آفت های گیاهی,تحقیق پیرامون آفت گیاهی,دانلود پاورپوینت,کنترل آفات گیاهی,کنترل بیولوژژیکی آفت ها,کنترل شیمیایی آفت ها دانلود فایل پاورپوینت آفات مهم گیاهی دانلود فایل توضیحات:در این تحقیق به…

استاندارد IEEE به شماره ANSI/IEEE Std 421.1-1986

استاندارد IEEE,استاندارد برق,استانداردهای الکتریکی,استانداردهای برق,دانلود استاندارد,دانلود رایگان,دانلود رایگان استاندارد,دانلود رایگان استاندارد IEEE,دانلود رایگان مقالات IEEE,دانلود مقالات IEEE دانلود فایل استاندارد IEEE به شماره ANSI/IEEE Std 421.1-1986 دانلود فایل استاندارد IEEE به شماره ANSI/IEEE Std 421.1-1986:Foreword(This Foreword is not a part…

بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر سلامت روانشناختی دانش آموزان

آموزش مهارت ارتباطی به دانش آموزان,بررسي اثر بخش آموزشي,بررسی سلامت روانی دانش آموزان,پایان نامه آموزش مهارتهاي ارتباطی,تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی,تاثیر ارتباطلات بر سلامت روانی د,تاثیر مهارتهای ارتباطی بر سلامت,سلامت روان شناختي دانش آموزان دانلود فایل بررسي اثر بخشی آموزش مهارتهاي…

گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات رفتن به سایت اصلی   گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و…

کانیهای سیلیکاته

پروژه کانیهای سیلیکاته,دانلود پروژه,دانلود پروژه کانیهای سیلیکاته,سیلیکاتها,کانیهای سیلیکاته دانلود فایل کانیهای سیلیکاته دانلود فایل مقدمه:از ترکیب شدن سیلیسیم، اکسیژن و یک یا چندفلز به دست می‌آیند و به دو دستهٔ سیلیکات‌های تیره(دارای آهن  و منیزیم) و سیلیکات‌های روشن (بدون آهن…

شیپ فایل محدوده سیاسی استان سمنان

دانلود شیپ فایل,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,شیپ فایل استان سمنان,شیپ فایل محدوده سیاسی استان سمنان,لایه GIS محدوده سیاسی استان سمنان,محدوده سیاسی استان سمنان,مرز استان سمنان,مرز استانهای کشور دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی استان سمنان دانلود فایل این فایل شامل محدوده…

بانک ایمیل 87715 تایی 1395

بانک ایمیل 87715 تایی 1395 رفتن به سایت اصلی 87715 تا ایمیل کاملا سالم و فعال که از سایت های "دانلود ، vpn ، مدیران وب سایت ها" تشکیل شده است .   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بانک…

مقاله مدیریت، ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد

بهبود در مکانیزم ارزیابی,بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله مدیریت,مقاله بهبود در مکانیزم ارزیابی,مقاله رایگان مدیریت,مقاله مدیریت,مقاله مکانیزم ارزیابی عملکرد,مکانیزم ارزیابی عملکرد دانلود فایل مقاله مدیریت، ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابی عملکرد دانلود فایل ارائه شده در اولین…

تئوری طراحی پایپینگ

تئوری طراحی پایپینگ رفتن به سایت اصلی جزوه تخصصی که هر مهندس صنایع نفت و گاز به ان نیاز دارد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایپینگ لوله کشی نفت گاز محاسبات

عمليات بانکی و حسابداری بانک صادرات

پروژه حسابداری در بانک,پروژه عملیات بانکی,تحقیق حسابداری در بانک,تحقیق عملیات حسابداری,حسابداری بانک صادرات,حسابداری بانکی,عمليات بانکی,عملیات حسابداری بانکی دانلود فایل عمليات بانکی و حسابداری بانک صادرات دانلود فایل مقدمه:اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است. اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان گیلان)

استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان…

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی

زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی رفتن به سایت اصلی زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی کتاب  زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی همراه با تست متن 1  یکی از بزرگترین رازهاي دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانعکنندهاي بـراي…

ماهیت سیستم‌ های یکسو ساز PFC سه فاز (بخش اول)

Rectifier Systems,Three Phase PFC,بررسی توپولوژی یکسو ساز سه فاز,توپولوژی یکسو ساز,مقاله سیستم‌های یکسوساز,مقاله یک سوساز PFC,مقاله یکسو ساز سه فاز,یکسو ساز سه فاز PFC,یکسوساز تصحیح کننده ضریب توان دانلود فایل ماهیت سیستم‌ های یکسو ساز PFC سه فاز (بخش اول)…

پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی

پرسشنامه آماده محیط زیست,پرسشنامه بررسی نگرش محیط زیستی,پرسشنامه محیط زیست,پرسشنامه نگرش جوامع به محیط زیست,دانلود پرسشنامه,سنجش زیست محیطی مردم,نگرش مردم محلی به محیط زیست,نمونه پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه بررسی اطلاعات محیط زیستی جوامع محلی دانلود فایل توضیحات:دانلود پرسشنامه بررسی اطلاعات…

شیوه تعلیم و تربيت فرزندان

تربيت فرزندان,تربیت فرزندان,تربیت کودک,تعلیم و تربیت فرزند,دانلود کتاب,شیوه تعلیم و تربيت فرزندان,کتاب تربیت فرزند,کتاب روانشناسی,نحوه تربیت کودک دانلود فایل شیوه تعلیم و تربيت فرزندان دانلود فایل شیوه تعلیم و تربيت فرزندان، تالیف: شهربانو کوپال   دانلود برچسب ها: تربيت فرزندان…

تشخیص خطای خروج از مرکز استاتیکی در ماشین‌های شار محوری نوع تک استاتور-تک روتور

تشخیص خطای خروج از مرکز استاتیکی در ماشین‌های شار محوری نوع تک استاتور-تک روتور رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی مقاله:Static Eccentricity Fault Detection in Single Stator-Single Rotor Axial Flux Permanent Magnet Machinesعنوان فارسی مقاله:تشخیص خطای خروج از مرکز استاتیکی…

پاورپوینت خط تولید سرکه و الکل از انگور

پاورپوینت تولید الکل,پاورپوینت تولید سرکه,پاورپوینت خط تولید الکل,خط تولید سرکه انگور,دانلود تحقیق تولید سرکه,طرح تولید الکل انگور,فرایند تولید الکل,فرایند تولید سرکه,مراحل تولید الکل انگور دانلود فایل پاورپوینت خط تولید سرکه و الکل از انگور دانلود فایل مقدمه:تولید سرکه و الکل…

پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه

پایان,پایان نامه طراحی سایت دانشگاه,پروژه طراحی سایت,پروژه طراحی وب سایت,دانلود پایان نامه طراحی سایت,دانلود پروژه سایت آموزش دانشگاه,دانلود پروژه طراحی سایت,دانلود پروژه کامپیوتر,طراحی سایت آموزش دانشگاه,طراحی وب سایت,طراحی وب سایت آموزشی دانلود فایل پروژه طراحی سایت آموزش دانشگاه دانلود فایل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *