تحقیق مهندسی شیمی گاز

تحقیق مهندسی شیمی گاز

رفتن به سایت اصلی

تحقیق مهندسی شیمی گازچکیده:نانو ذرات یکی از شاخه های وسیع فن‌آوری نانو است که سبب گسترش و پیشرفت‌های صنعتی شده است. کندانس کردن بخار فلزات یکی از راه‌های معمول برای تولید نانو ذرات است که علاوه بر کاهش هزینه تولید، نسبت به روش‌های دیگر محصول با خلوص بسیار بالایی را تولید می‌کند. نانو ذرات، ذره های کوچک از فلزات هستند که در ابعاد نانومتری و الیافی به سیالات مختلف اضافه می‌شوند و راندمان انتقال حرارت سیالات عامل را بالا می برند. این سیالات حامل نانو ذرات در دستگاه‌های انتقال حرارت استفاده می‌شوند که می‌توان از این دست به لوله‌های گرمایی اشاره کرد. یک لوله گرمایی با سیال عامل انتقال حرارتی برابر با 200 تا 1000 برابر مس ارائه می‌دهد، حال آنکه اگر از نانو ذرات در ساخت سیال پایه استفاده شود این ذرات راندمان حرارتی لوله گرمایی را از چند درصد تا چند صددرصد بسته به نوع نانو ذره و میزان غلظت آن بالا می برد. در این تحقیق اشاره ای به گوشه هایی از تحقیقات تجربی در خصوص نانو سیالات و استفاده آنها در لوله‌های گرمایی و میزان افزایش راندمان آنها شده است. در همین راستا و با انجام مفروضاتی معادلاتی برای انواع لوله‌های گرمایی تخت (دیسکی و مستطیلی و…شکل) حامل نانو سیال بیان گردیده است، که حاصل کار دانشمندان علوم حرارتی می‌باشد. در قسمتی از این تحقیق با ارائه مدل‌هایی، قدرت پیش‌بینی میزان افزایش راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی مورد بحث قرار گرفته است، که به صورت تجربی و کار آزمایشگاهی دانشمندان بدست آمده است. لغات کلیدی: نانو ذره- نانو سیال- سیال عامل- لوله گرمایی- راندمان حرارتیمقدمه: امروزه بر کسی پوشیده نیست که انرژی به عنوان نیرو محرکه صنعت، در زندگی بشر نقش اساسی دارد و از مهمترین عوامل توسعه اجتماعی، صنعتی و رفاه جامعه می‌باشد. کشورهای پیشرفته صنعتی در دو دهه گذشته اقدامات و تدابیر حساب شده ای برای صرفه جویی در میزان مصرف و بهینه کردن استفاده از انواع انرژی ها اتخاذ نموده اند. مصرف سرانه انرژی در ایران 64% بیشتر از میانگین جهانی است و درحالیکه به اعتقاد کارشناسان نزدیک به یک چهارم این انرژی مصرفی قابل صرفه جویی است. هدر رفتن انرژی علاوه بر وارد آوردن زیان‌های مالی مستقیم باعث آلودگی محیط زیست نیز می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از آمارگیری از 26400 کارگاه صنعتی (50 پرسنل و بیشتر) در سال 1378، نزدیک به یک سوم از کل انرژی در فرایندهای صنعتی هدر می‌رود. واحدهای مورد مطالعه 80% از کل انرژی بخش صنعت را می‌پوشاند. بنابراین میزان اتلاف انرژی صنایع با توجه به اینکه 23% از کل انرژی کشور را مصرف می‌کنند، 414% میلیون دلار خواهد شد.  امروزه بحث انرژی، بهینه سازی مصرف و آلودگی ناشی از آن به یکی از بنیادی ترین مشکلات بشر تبدیل شده است. بنابراین دستیابی به یک فناوری نو و ارزان جهت بازیافت انرژی هدر رفته، می‌تواند به این دشواری کمک شایانی نماید.فهرست اشکال و جداول                                                                                            فصل اولشکل1-1) نانو ذره CuO  شکل1-2) نانو ذره آهن با عکاسی TEM  شکل 1-3) نانو ذرات نقره  شکل 1-4 ) عکس نانو ذرات طلا توسط دستگاه electron micrograph  شکل 1-5 )عکس نانو ذرات ذرات سیلیس  شکل 1-6) شکل شماتیک ترموسیفون  شکل 1-7) شکل شماتیک لوله گرمایی استاندارد  شکل 1-8) شکل شماتیک لوله گرمایی حلقوی  شکل 1-9) لوله گرمایی تخت استفاده شده در برد اصلی کامپیوتر  شکل 1-10) شکل شماتیک لوله گرمایی تخت با   Heat sinkدرسرمایش قطعات الکترونیکشکل 1-11) شکل سیستم گرمایش خورشیدی بوسیله لوله گرمایی  فصل دومشکل 2-1) عکس TEM نانو ذرات AL2O3 با اندازه ذرات 20 تا nm 30 است. شکل 2-2) دیاگرام شماتیک از راه اندازی آزمایشی  شکل 2-3) تنوع راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی با زاویه شیب متفاوت لوله گرمایی در تغییرات مقدار شارژ آب مقطر  شکل 2-4) تنوع راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی با زاویه شیب متفاوت لوله گرمایی در تغییرات مقدار شارژ نانو سیال water/AL2O3 در درصد وزنی 0.5 (0.5wt%)  شکل 2-5) تنوع راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی با زاویه شیب متفاوت لوله گرمایی در تغییرات مقدار شارژ نانو سیال water/AL2O3 در درصد وزنی 1.0 (1.0wt%)  شکل 2-6) تنوع راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی با زاویه شیب متفاوت لوله گرمایی در تغییرات مقدار شارژ نانو سیال water/AL2O3 در درصد وزنی 3.0 (3.0wt%)  فصل سومجدول علائم3-1) جدول علائم بکار رفته در فصل حاضر  شکل 3-1) برش مقطعی لوله گرمایی مستطیلی یا دیسکی شکل به صورت شماتیک  شکل 3-2) توزیع فشار مایع درون لوله گرمایی برای سطوح مختلف غلظت نانو ذرات CuO: Q=9kw: (a) لوله گرمایی دیسکی شکل b)) لوله گرمایی مستطیلی شکل.  شکل 3-3) پروفیل سرعت مایع درون لوله گرمایی برای سطوح مختلف غلظت نانو ذرات CuO: (a) لوله گرمایی دیسکی شکل b)) لوله گرمایی مستطیلی شکل  شکل 3-4) توزیع دما در دیواره لوله گرمایی برای سطوح مختلف غلظت نانو ذرات CuO: Q=9kw: dp=20nm (a)  لوله گرمایی دیسکی شکل b)) لوله گرمایی مستطیلی شکل  شکل 3-5) اختلاف دما بین اواپراتور و کندانسور در لوله های گرمایی با سطوح مختلف غلظت نانو ذره CuO: (a dp=10 nm        (b dp=20 nm           (c dp=40 nm  شکل 3-6) اختلاف دمای بین اواپراتور و کندانسور برای لوله گرمایی مستطیلی برای سطوح مختلف غلظت CuO:  (a dp=10 nm        (b dp=20 nm        (c dp=40 nm  شکل 3-7) اثر نانو سیالات (dp=20 nm) بر مقاومت حرارتی لوله‌های گرمایی دیسکی شکل برای ورودی های حرارتی مختلف  شکل 3-8) اثر نانو سیال (dp=20nm) بر مقاومت حرارتی لوله های گرمایی مستطیلی شکل برای حرارت های ورودی مختلف d)Φ=4%      c)Φ=3%               b)Φ=2%           a)Φ=1% 53شکل3- 9) درصد کاهش سطح لوله‌های گرمایی دیسکی شکل به هنگام استفاده از اندازه‌های مختلف نانو ذره و سطح غلظت های مختلف (Q=9kw)،    شکل3- 10) درصد کاهش سطح لوله‌های گرمایی مستطیلی شکل به هنگام استفاده از اندازه‌های مختلف نانو ذره و سطح غلظت های مختلف (Q=9kw)،    شکل3- 11)نمایش سه بعدی حداکثر توانایی دفع حرارت لوله های گرمایی دیسکی شکل با سطوح مختلف غلظت نانو ذرات  و ضخامت فتیله بی بعد.            (c) TiO2 (a)CuO        (b) AL2O3  فصل چهارمجدول علائم 4-1) جدول علائم بکار رفته در فصل حاضر  شکل 4-1) دیاگرام شماتیک از لوله گرمایی تخت همراه با ساختار فتیله شیار مستطیلی a) ابعاد کلی b) برش سطح مقطع عمودی لوله گرمایی مسطح  شکل 4-2) بخش مقطعی از ساختار عنصر مشخصه لوله گرمایی با فتیله شیار مستطیلی (منطقه تبخیر) (a) بخش مقطعی شیار پر شده از سیال مایع (b) منطقه فیلم نازک بخار (c) منطقه حلال  شکل 4-3) بخش مقطعی از ساختار عنصر مشخصه لوله گرمایی با فتیله شیار مستطیلی (منطقه تراکم (‌میعان)) (a) بخش مقطعی شیار پر از مایع (b) منطقه فیلم نازک در بالاترین پره (c) منطقه حلالی  شکل4-4) بخش مقطعی از ساختار عنصر مشخصه لوله گرمایی با فتیله شیار مستطیلی شامل لایه نازک پوششی متخلخل (منطقه بخار) (a) بخش مقطعی شیار پر شده از مایع (b) لایه نازک پوششی متخلخل در بالاترین نقطه پره (c) توسعه منطقه حلالی شکل  جدول 4-1) ابعاد فیزیکی میکرو لوله گرمایی مسطح با شیار مستطیلی  شکل 4-5) مقایسه پیش‌بینی های مدل با داده‌های تجربی برای آب DI  (a) حداکثر نرخ انتقال حرارت (b) دمای دیواره  شکل 4-6) مقایسه پیش‌بینی‌های مدل برای آب DI و نانو سیال  (a) پروفیل دمای دیواره (b) مقاومت حرارتی  جدول 4-2) خواص مواد پایه سیال و نانو ذرات استفاده شده در مطالعه حاضر Tv=30k  شکل 4-7) اثر کسر حجمی نانو ذرات بر روی مقاومت حرارتی لوله گرمایی با نانو سیال (dn=38nm, Lb=0) (a) مدل یک (b) مدل دو  شکل 4-8) اثرات اندازه نانو ذرات در مقاومت حرارتی لوله گرمایی با نانو سیال  (Φ=0.3vol%, d¬n=38.4nm, Lb=0) (a) مقاومت حرارتی (b) نرخ افزایش انتقال حرارت  فهرست: فصل اولمقدمه   درآمدی بر نانوذرات   مقدمه   تاریخچه نانوذرات    نانوذرات(تولید و کاربرد ها)  روش‌هاي توليد  طیف وسیع کاربردها  تعدادی از انواع نانوذرات    نانو سیلور   نانو ذرات دی اکسید تیتانیم  نانوذرات طلا  نانو ذرات سیلیس   مقدمه ای بر لوله‌های گرمایی   پیشینه تاریخی   تقسیم بندی یک لوله گرمایی از نظر طولی    ویژگی های اصلی لوله‌های گرمایی   برتری‌های لوله های گرمایی   گروه بندی لوله های گرمایی بر حسب شکل هندسی    ترموسیفون    لوله گرمایی استاندارد    لوله گرمایی حلقوی   لوله گرمایی صفحه تخت  لوله گرمایی گردان  لوله گرمایی دماغه مخروطی   لوله گرمایی ظرفیت متغیر   محدوده کاربرد لوله های گرمایی    کاربردهای لوله‌های گرمایی    هوا- فضا    سرد کردن وسایل برقی و الکترونیکی    سرد کردن وسایل الکترونیکی به وسیله لوله‌های گرمایی    تولید ابزارها    پزشکی و کنترل دمای بدن انسان    تثبیت یخبندان    سیستم های خورشیدی   کوره ها و تنورها   فصل دوم راندمان حرارتی لوله‌های گرمایی با نانو سیال آلومینا (آلومینیوم)چکیده   شرح    روش طراحی و آزمایش    تهیه نانو سیال   راه‌اندازی آزمایش و روش آزمون  2- نتایج و بحث   نتیجه گیری   فصل سوم راندمان لوله های گرمایی تخت با استفاده ازنانو سیالات   چکیده   شرح   تجزیه و تحلیل و فرمولاسیون    توزیع فشار     توزیع فشار بخار در لوله های حرارتی دیسکی شکل   توزیع فشار بخار در لوله های گرمایی مستطیلی شکل   توزیع فشار مایع در لوله‌های گرمایی دیسکی شکل    توزیع فشار مایع در لوله‌های گرمایی مسطح    توزیع سرعت   توزیع دمایی     حداکثر قابلیت انتقال حرارت     نتایج و بحث      فصل چهارم اثرات نانو سیالات در راندمان حرارتی میکرو لوله‌های گرمایی مسطح با فتیله شیار مستطیلی چکیده    معرفی   مدل ریاضی    معادلات حاکم   تعیین سرعت فصل مشترک متوسط    مدل اول: خصوصیات ترموفیزیکی نانو سیالات پایه آب با AL2O3   مدل دوم: ویژگی‌های سطح توسط نانو ذرات    نتایج و بحث  مقایسه راندمان حرارتی آب DI و نانو سیال پایه آب با نانو ذره AL2O3   اثر کسر حجمی نانو ذرات  اثر وابستگی اندازه نانو ذرات   نتیجه منابع و ماخذ  

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق مهندسی شیمی گاز دانلود تحقیق مهندسی شیمی گاز دانلود رایگان تحقیق مهندسی شیمی گاز مهندسی شیمی گاز پایان نامه مهندسی شیمی گاز مقاله مهندسی شیمی گاز پروژه مهندسی شیمی گاز دانلود پایان نامه مهندسی شیمی گاز دانلود پروژه مهندسی شیمی گاز دانلود رایگان

تحلیل معماری در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی بوسیله همسازی با اقلیم

تحلیل معماری در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی بوسیله همسازی با اقلیم رفتن به سایت اصلی فهرست:راه حل استفاده از انرژی خورشید جهت کاهش مصرف سوخت های فسیلیبررسی جهت تواتر شدت و شرایط بادهای تهرانبررسی میزان جذب انرژی سطوح افقی…

بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد اجتماعی و میزان استقلال دانش آموزان

بررسی رشد اجتماعی دانش آموزان,پایان نامه ارشد روانشناسی,پایان نامه ارشد علوم تربیتی,پایان نامه رشد اجتماعی کودکان,تاثیر حضور والدین در مدرسه,تاثیر والدین بر استقلال کودکان,عوامل رشد اجتما,میزان استقلال دانش آموزان دانلود فایل بررسی رابطه میزان حضور والدین در مدرسه با رشد…

مدیریت تالاب ها چالشها و راهکارها

تالاب مدیریتی,تالاب ها,چالش مدیریتی,چالش و راهکار در مدیریت,چالشها,دانلود مقاله,راهکار مدیریتی,راهکارها,مدیریت تالاب ها,مدیریت چالش ها,مدیریت راهکار ها,مقاله مدیریت دانلود فایل مدیریت تالاب ها چالشها و راهکارها دانلود فایل توضیحات:این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال…

پاورپوینت جذب زیستی فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی

پاورپوینت جذب زیستی فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی رفتن به سایت اصلی مقدمه:جذب سطحی انتقال انتخابی به سطح بر اساس طبیعت پیوندهای بین کاتیون جذب‌شده و سطح جاذب می‌باشد که   به جذب فیزیکی و شیمیایی طبقه‌بندی می‌شود. در جذب سطحی…

مرغک دستگاه تراش طرحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,مرغک دستگاه تراش طرحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل مرغک دستگاه تراش طرحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل مرغک دستگاه تراش طرحی شده…

تاثير سرعت سرد شدن بر ميزان حلاليت كروم در آلياژ مس- كروم

تاثير سرعت سرد شدن بر ميزان حلاليت كروم در آلياژ مس- كروم رفتن به سایت اصلی چکیده:آلياژهاي مس- كروم به دليل هدايت الكتريكي بالا به همراه استحكاك مناسب، كاربرد گسترده اي در صنايع الكتريكي دارند. اين آلياژها جزء دسته آلياژهاي…

شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی با دقت 0.01 میلیمتری

آموزش اندازه گیری در مکانیک,آموزش کولیس ساعتی,آموزش کولیس ساعتی با Flash Player,آموزش کولیس ساعتی در فلش پلیر,اندازه گیری در مهندسی مکانیک,شبيه سازي کولیس ساعتی,شبیه سازی اندازه گیری کولیس ساعتی,کولیس ساعتی Flash Player,کولیس ساعتی میلیمتری دانلود فایل شبيه سازي و آموزش…

پرسشنامه نظارت و راهنمایی

ارزیابی مدیران مدرسه,پرسشنامه,پرسشنامه ارزیابی مدیران,پرسشنامه راهنمایی مدیران,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه نظارت مدیر مدرسه,پرسشنامه نظارت مدیران,پرسشنامه نظارت و راهنمایی,دانلود پرسشنامه نظارت,مولفه های نظارت و راهنمایی دانلود فایل پرسشنامه نظارت و راهنمایی دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد نظارت و راهنمایی مدیران مدرسه، این پرسشنامه دارای…

تحقیق کاربرد اعداد صحیح و گویا در زندگی

تحقیق اعداد در زندگی,تحقیق اعداد گویا,تحقیق ریاضی و زندگی,تحقیق ریاضیات در زندگی,تحقیق عددهای صحیح,دانلود تحقیق اعداد,کاربرد اعداد در زندگی,کاربرد اعداد صحیح در زندگی,کاربرد ریاضی در زندگی,کاربرد عددهای گویا در زندگی دانلود فایل تحقیق کاربرد اعداد صحیح و گویا در زندگی…

تحقيق موسيقي سنتي آذربايجان

آواز آذربایجانی,انواع موغام,تحقيق هنر,دانلود تحقيق,دستگاه موسیقی,دستگاه‌هاي موغام آذربايجان,كار تحقيقي هنر,موسيقي,موسيقي آذربايجان,موسيقي سنتي,موسيقي سنتي آذربايجان,موسيقي محلي فولكلور,موغام و مفاهيم آن,موغام‌هاي با حجم كوچك دانلود فایل تحقيق موسيقي سنتي آذربايجان دانلود فایل مقدمه:هر ملتي براي خود ارزش‌ها و آرمان‌هايي دارد كه اين…

پاورپوینت آلیاژ زاماک

alloy,zamak,آلیاژ,آلیاژ زاماک,پاورپوینت آلیاژ زاماک,پاورپوینت متالوژی,دانلود پاورپوینت,روی,زاماک,قلع,کاربرد زاماک,نیکل دانلود فایل پاورپوینت آلیاژ زاماک دانلود فایل چکیده:با توجه به اينكه زاماك از دامنه انجماد بسيار كوتاهي بر خوردار است از اين رو تمايل شديد به انحماد پوسته اي باعث مي گردد كه…

گزارش كارآموزي شیمی در شركت داروسازي آريا

كارآموزي شركت داروسازی آریا,کارآموزی آزمايش كنترل كيفيت داروسازی,کارآموزی آزمایشگاه داروسازی آریا,کارآموزی داروسازی آریا,کارآموزی در داروسازی آریا,کارآموزی کنترل کیفیت مواد دارویی,گزارش كارآموزي داروسازی آریا,گزارش كارآموزي شیمی داروسازی دانلود فایل گزارش كارآموزي شیمی در شركت داروسازي آريا دانلود فایل بخشی از مقدمه:در…

تحقیق خاصيت آهنربايي زمين

بررسی خاصیت آهنربايي زمين,تحقیق در مورد خواص آهنربایی زمین,تحقیق مغناطیس کره زمین,تعویض ميدان مغناطيسي زمين,حفاظت زمین با میدان مغناطیس,خاصيت آهنربايي زمين,خاصيت مغناطیسی زمين,قطبهای مغناطیسی زمین,ميدان مغناطيسي سپر دفاعي زمین دانلود فایل تحقیق خاصيت آهنربايي زمين دانلود فایل بخشی از متن:دانشمندان…

شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای

City,GIS,استان,استان چهارمحال و بختیاری,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به…

بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل

دلبستگی در زنان متاهل,رابطه دلبستگی و رضایت زناشویی,رابطه یبکها دلبستگی,رضايتمندي زناشويي,رضایت زناشویی زنان,رضایت زنان متاهل,زناشویی زنان متاهل,سبک دلبستگی زنان متأهل دانلود فایل بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي بر رضايت زناشويي زنان متاهل دانلود فایل چكيده:پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبكهاي دلبستگي…

شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس

GIS,جاده های ارتباطی استان ها,جاده های ارتباطی فارس,دانلود جاده های ارتباطی استان ها,راه های ارتباطی فارس,شیپ فایل جاده های ارتباطی,لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی,نقشه جاده های ارتباطی دانلود فایل شیپ فایل جاده های ارتباطی استان فارس دانلود فایل…

پروژه طراحی فتوشاپ تهویه مطبوع

پروژه طراحی فتوشاپ تهویه مطبوع رفتن به سایت اصلی موضوع :پروژه تهویه مطبوع مشخصات ساختمانپلان با فرمت   dwg فایل اکسل شامل محاسباتمشخصات پروژه:       ساختمان 3 طبقه ، هر طبقه 4 واحد ، هر واحد دارای داکت برای واحدهای برداشت…

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد,راه اندازي سامانه,قرارداد پروژه هاي نرم افزاري,قرارداد تهيه نرم افزار,قرارداد تهيه نرم‌افزار,قرارداد راه‌اندازي سامانه,قرارداد سامانه هاي نرم افزاري,قرارداد سامانه‌هاي نرم‌افزاري,نمونه خام قرارداد ک,نمونه قرارداد همکاري دانلود فایل نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار دانلود…

گزارش کارآموزی حسابداری

پروژه کارآموزی حسابداری,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی حسابداری قند شیروان,کارآموزی در قند شیروان,کارآموزی شرکت قند شیروان,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل بخشی از متن:سيستم مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته است كه…

پروژه کارآموزی حسابدرای یک شركت

پروژه کارآموزی حسابدرای یک شركت رفتن به سایت اصلی چكيده:به طور کلي در دنياي امروز که رقابت از ارکان اصلي تجارت به شمار مي‌رود؛ حسابداري داراي نقش حياتي است. مديران به منظور تصميم‌گيري‌هاي صحيح و مناسب و کنترل‌هاي دقيق و…

پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

بکار گیری فناوری ارتباطات در سازمان,بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان,به کار گیری فناوری ارتباطات,پایان نامه به كارگيري فناوري اطلاعات,پایان نامه رابطه فرهنگ سازماني,پایان نامه فرهنگ سازمانی,پایان نامه فناوری اطلاعات سازمانی,دانلود پایان نامه دانلود فایل پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ…

بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی

انزوای اجتماعی در زنان,انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت بهزیستی,پایان نامه انزوای اجتماعی,پایان نامه انزوای اجتماعی زنان,پرسشنامه سنجش انزوای اجتماعی,پروژه بررسی انزوای اجتماعی در زنان,علل انزوای اجتماعی زنان,عوامل انزوا در زنان بهزیستی دانلود فایل بررسی میزان انزوای اجتماعی زنان تحت حمایت…

پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان

ابعاد دانش سازمانی,ابعاد مدیریت دانش,بهره برداری از دانش,پرابست,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت دانش,تسهیم دانش,خلق دانش,دانش صریح,دانش ضمنی,دانلود پرسشنامه,سنجش ابعاد مدیریت دانش,مدیریت دانش,نانونکا دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی ابعاد مدیریت دانش در سازمان دانلود فایل توضیحات:ابعاد مورد ارزیابی مدیریت دانش در این پرسشنامه عبارتند…

سرقفلی حق کسب و پیشه

احکام حقوقی سرقفلی,احکام سرقفلی,احکام سرقفلی پیشه,احکام سرقفلی حق کسبه,احکام فقهی سرقفلی,بررسی حقوقی سرقفلی,پروژه سرقفلی حق کسب و پیشه,سرقفلی و قوانین آن,قوانین سرقفلی تجارت دانلود فایل سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود فایل چكيده:با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي…

تحقیق اختلال شخصیت مرزی

تحقیق اختلال شخصیت مرزی رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:اختلال شخصیت مرزی تغییرات در الگوی شخصیتی است که بطورمزمن و با دوره های تشدید علائم در شرایط استرس مشخص می شود. این اختلال در خانم ها بیشتر است و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *