پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان

پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان

رفتن به سایت اصلی

بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويانچكيدهپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي سرمایه روان‏شناختی و بهزیستی روان‏شناختی با کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. همچنين در اين تحقيق رابطه ي بين مؤلفه هاي های سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق دربرگيرنده كليه دانشجويان دانشگاه آزاد قوچان در سال تحصيلي 1393 می باشد. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 140 نفر از جامعه مذكور است كه به روش نمونه¬گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه هاي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني ، بهزيستي روان شناختي ريف و سرمايه روان‌شناختي لوتانز در پژوهش حاضر استفاده گرديد. در اين پژوهش داده ها به لحاظ توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار،كجي و كشيدگي) و استنباطي (رگرسيون چند متغيره) توسط نرم افزار SPSS تحليل شد. يافته ها حاكي از آن بود كه بین بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود ندارد وليكن بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معنادار آماری وجود دارد (01/0 >P). همچنين ابعاد سرمايه روانشناختي(خوش بینی ، امیدواری و خودکارآمدی) با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار دارد (01/0 >P).كليد واژه : کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی، سرمايه روانشناختيفهرست مطالبفصل اول: طرح تحقیقمقدمه بیان مسأله ضرورت های پژوهش اهداف پژوهش هدف اصلي اهداف فرعي فرضیه‏های پژوهش تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق تعاریف نظری کیفیت زندگی بهزیستی روانشناختی سرمایه روانشناختی تعاریف عملیاتی کیفیت زندگی بهزیستی روانشناختی سرمایه روانشناختی فصل دوم- پیشینه تحقیقمقدمه تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی کیفیت زندگی ويژگي هاي کیفیت زندگی سنجش کیفیت زندگی شاخص¬های کیفیت زندگیابعاد و سازه¬های کیفیت زندگی اصول عمده کیفیت زندگیمولفه های کیفیت زندگیارتباط کیفیت زندگی با سلامتکاربردهای اندازه‌گیری کیفیت زندگیتعریف کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه‏پردازان نظریه تستا و سیمونسون نظریه کالمن نظریه گودمن نظریه ریف و سینگر نظریه موری نظریه دیوید فیلیپس نظریه فرانس و پاورس نظریه سال و تالسکی نظریه ژان بهداشت روانی  معیارهای سلامت روان  سطوح بهداشت روانی بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل روانی ارتقاء سلامت روانی بهزیستی روان شناختیتعریف بهزیستی روان شناختي عوامل مؤثر بر بهزيستي روانشناختيبهزیستی روان شناختی و اهدافبهزیستی روان شناختی و شادکامیبهزیستی روان شناختی و امیدالگوی بهزیستی روان شناختی ریفمؤلفه¬های بهزیستی روانشناختی رفتار سازمانی مثبت¬گرا مفهوم سرمایه روان‏شناختی مؤلفه هاي سرمایه روان‏شناختی خودباوری- خودکارآمدی خوش¬بینی امید تاب¬آوری تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق داخل کشور خارج کشور فصل سوم: روش تحقیقمقدمه طرح تحقيق جامعه آماري حجم نمونه و روش نمونه‌گيري ابزار گردآوري داده ها مقياس كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني بهزيستي روان شناختي ريف پرسشنامه سرمايه روان‌شناختي لوتانز تجزيه و تحليل اطلاعات فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده هامقدمه الف:توصیف داده ها ب:آزمون فرضیه های تحقیق بررسی نرمال بودن داده‌ها تشخیص همخطی یکسانی واریانسها فرضیه 1 فرضیه 2 فرضیه 3 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيريمقدمه بحث و نتيجه گيري محدوديتهاي پژوهش پيشنهادات پژوهش فهرست منابع و مآخدمنابع فارسي .منابع لاتين پيوست هاپيوست الف:پرسشنامه بهزيستي روانشناختيپيوست ب:پرسشنامه كيفيت زندگيپيوست ج:پرسشنامه سرمايه روانشناختيفهرست اشکالشكل2-1)نمودار پیشنهادی مؤلفه هاي کیفیت زندگیشكل2-2) مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختيشكل4-1) نمودار هیستوگرام نمرات بهزیستی روانشناختیشكل 4-2) نمودارهیستوگرام نمرات سرمایه روانشناختیشكل4-3) نمودار هیستوگرام نمرات کیفیت زندگیفهرست جداولجدول2-1 )جنبه هاي كيفيت زندگيجدول 4-1) بررسي شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيقجدول 4-2) تشخيص همخطي بين متغيرهاي پيش بينجدول4-3) آزمون لونز برای یکسانی واریانس هاجدول 4-4) ضریب همبستگی بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگجدول 4-5) خلاصه مدل (Model Summary)جدول 4-6: تحليل واريانس (ANOVA)جدول 4-7) نتايج بررسي ضريب رگرسيون (Coefficientsa)جدول4-8) نتيجه ي آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با کیفیت زندگیجدول 4-9) خلاصه مدل (Model Summary)جدول 4-10) تحليل واريانس(ANOVA)جدول 4-11) نتايج بررسي ضريب رگرسيون (Coefficientsa)جدول4-12) همبستگي پيرسون بين بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي

بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان

بازی و رشد کودکان,بررسی نقش بازی در رشد کودک,پایان نامه رشد اجتماعی کودک,پایان نامه مشاوره رشد کودک,تاثیر بازی در رشد مهارت اجتماعی کودکان,رابطه بازی و رشد اجتماعی کودک,عوامل رشد اجتماعی کودک دانلود فایل بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی…

پروژه بررسی روش های اندازه گیری رطوبت

انواع اندازه گیری رطوبت,انواع رطوبت سنج,پروژه مفهوم اندازه گیری رطوبت,پروژه نحوه اندازه گیری رطوبت,تحقیق نحوه اندازه گیری رطوبت,روش های اندازه گیری رطوبت,مفهوم رطوبت,مقیاس اندازه گیری رطوبت,مقیاس رطوبت دانلود فایل پروژه بررسی روش های اندازه گیری رطوبت دانلود فایل مقدمه:رطوبت هوا…

تحقیق در مورد زندگينامه امام زمان

تحقیق در مورد زندگينامه امام زمان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :امام زمان(ع) هم نام و هم كنيه حضرت پيامبر اكرم(ص) است. در روايات آمده است كه شايسته نيست آن حضرت را با نام و كنيه، اسم…

تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)

تاریخ جهان(مجموعه تاریخ) رفتن به سایت اصلی   تاریخ جهان(مجموعه تاریخ) توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی  دوره پیش از تاریخ بقایاي جسدها از انسانهاي…

طرح توجيهی توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

پروژه کارآفرینی ماست پاستوریزه,تولیدی ماست,تولیدی ماست بندی,دانلود پروژه های کسب و کار,دانلود طرح توجیهی ماست پاستوریزه,دانلود طرح کارآفرینی,طرح توجیهی,طرح توجیهی ماست بندی دانلود فایل طرح توجيهی توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه دانلود فایل  مقدمه:جمعيت جهان كه در آغاز قرن…

نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,طراحی,گیربکس طراحی شده در کتیا,نقشه های اجرایی گیربکس موتور,نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور,نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور در سالیدورک دانلود فایل نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور طراحی شده در…

نقشه بخش های شهرستان اسلامشهر

بخش های شهرستان اسلامشهر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان اسلامشهر,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اسلامشهر,لایه جی آی اس بخشهای اسلامشهر,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های اسلامشهر,نقشه ی جی آی اس بخش های اسلامشهر دانلود فایل نقشه…

بررسی آمار بررسی تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان

آمار تاثیر رایانه بر دانش آموزان,آمار رایانه و کیفیت تحصیل,آمار نقش رایانه در تحصیل دانش آموزان,بررسی آماری تاثیر رایانه بر دانش آموزان,پروژه آم,پروژه آماری تاثیر کامپیوتر بر تحصیل,دانلود پروژه آمار,رابطه آماری استفاده از رایانه و کیفیت تحصیل دانلود فایل بررسی…

مديريت بهره وري فراگير

بهره وری فراگیر,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر,دانلود پروژه مدیریت,دانلود مديريت بهره وري فراگير,مديريت بهره وري فراگير,مقاله مدیریت دانلود فایل مديريت بهره وري فراگير دانلود فایل بخشی از متن: تاريخ 200 ساله صنعت و…

پرسشنامه منابع قدرت

پرسشنامه آماده مدیریت,پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه منابع قدرت,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت,سنجش منابع قدرت دانلود فایل پرسشنامه منابع قدرت دانلود فایل توضیحات:این پرسشنامه استاندارد بوده و حاوی 20 سوال است. سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت در نظر گرفته شده اند.  …

نقشه بخش های شهرستان سپیدان

بخش های شهرستان سپیدان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان سپیدان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان سپیدان,لایه جی آی اس بخشهای سپیدان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های سپیدان,نقشه ی جی آی اس بخش های سپیدان دانلود فایل نقشه…

تحقیق در مورد اشتباه در قرارداد ها

تحقیق در مورد اشتباه در قرارداد ها رفتن به سایت اصلی فهرستچکیدهمقدمهگفتار اولفصل اول) کلیاتتعريف اشتباهتفاوت اشتباه با واژه‌هاي مشابهفصل دوم) قرارداد و قوانین مربوطهشرايط رايج قراردادهاوظايف و مسؤوليتهانمايندگيها و ضمانتهامشروط انتهاييمشروط درمان يا چاهشروط ميانجيگريشرط ادغامنكاتي براي قراردادهاگفتاردومفصل اول)…

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار)

پاورپوینت انرژی های نوین ( پایدار) رفتن به سایت اصلی مقدمه:اگر چه مصرف گسترده انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي رشد سريع اقتصادي جوامع پيشرفته صنعتي را به همراه داشته است؛ اما بواسطه انتشار آلاينده هاي‎ حاصل از عمل احتراق و…

پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان

ارزیابی ریاضی دانش آموزان دوم دبستان,پرسشنامه اختلالات رياضي,پرسشنامه ارزیابی توانایی دانش آموز,پرسشنامه ارزیابی دانش آموزان دوم دبستان,پرسشنامه توانمندي هاي رياضي,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه اختلال رياضي دانلود فایل پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانمندي…

اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران

اخلاق,اخلاق اجتماعی مدیران,اخلاق حرفه ای,اخلاق سازمانی,اخلاق مدیران سازمانی,اخلاقیات سازمانی,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مسئولیت اجتماعی مدیران,مقاله مدیریت دانلود فایل اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران دانلود فایل چکیده:به دلیل رشد و توسعه سازمان­ها و افزایش نقش آنها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی و…

بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

بهداشت رواني مدیران,بهداشت روانی و خلاقیت دبیران,پایان نامه سبک مديريت,پایان نامه سبک مدیریت,خلاقيت در مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سبك مديريت,مدیریت رابطه مدار,مدیریت ضابطه مدار دانلود فایل بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران دانلود…

نقشه منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر کهگیلویه و بویراحمد,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود فایل - خطوط هم تبخیر،…

رشد عاطفی و اجتماعی کودک

بررسی رشد شخصیتی کودک,پروژه روانشناسی,پروژه علوم تربیتی,تحقیق رشد کودک,تحقیق نیازهای کودک,تکامل اجتماعی کودک,تکامل رشد شخصیتی کودکان,تکامل رشد کودکان,تکامل عاطفی کودک,رشد عاطفی در کودک,رشد عاطفی کودک دانلود فایل رشد عاطفی و اجتماعی کودک دانلود فایل بخشی از متن: دوره اول زندگی…

پروژه کارآفرینی کارگاه صنایع نساجی و پارچه بافی

پروژه کارآفرینی پارچه بافی,پروژه کارآفرینی صنایع نساجی,پروژه کارآفرینی نساجی,طرح توجیهی پارچه بافی,طرح توجیهی صنایع نساجی,طرح توجیهی نساجی,طرح کارآفرینی پارچه بافی,طرح کارآفرینی صنایع نساجی,طرح کارآفرینی نساجی دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه صنایع نساجی و پارچه بافی دانلود فایل مقدمه:نساجی و پارچه…

پاورپوینت حفاری تونل و انواع آن

بررسی انواع تونل,بزرگترین تونل جهان,پاورپوینت پیرامون حفر تونل,پاورپوینت ساخت تونل,تاریخچه حفاری تونل,تحقیق تونل مانش,حفاری انواع تول,حفاری تونل,حفاری تونلهای برتر جهان,دستگاه حفاری TBM,روش های حفاری تونل,زیباترین تونل جهان دانلود فایل پاورپوینت حفاری تونل و انواع آن دانلود فایل مقدمه:تونل یا دالان،…

پایان نامه اثرات کود میکرو در کشاورزی

آثار کود میکرو در رشد آفتابگران,اثرات کود میکرو روی ذرت,انواع کود میکر,بررسی کودهای میکرو,پایان نامه پیرامون کودهای میکرو,پایان نامه در مورد کود میکرو در زراعت,تاثیر کود میکرو در رشد گندم,تاثیر کود میکرو در گیاهان,مصرف کود میکرو در کشاورزی دانلود فایل…

پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت

پروژه حقوق كودك در قرآن و سنت رفتن به سایت اصلی مقدمه:پروردگارا سپاس و ستايش ترا است كه با قلم قدرت، جامعه بشري را به زيور علم و دانش آراستي و انسانيت را در زير لواي فرهنگ و معارف، تعالي…

پاورپوینت آب درمانی

انواع تمرین آب درمانی,انواع ورزش آب درمانی,بررسی تاثیر آب درمانی,بررسی ورزشهای آب درمانی,پاورپوینت آب درمانی,پاورپوینت پیرامون آب درمانی,پاورپوینت ورزش آب درمانی,تحقیق آب درمانی,نقش آب درمانی بر درد زانو دانلود فایل پاورپوینت آب درمانی دانلود فایل بخشی از متن:آب درمانی عبارت…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان

استان آذربایجان شرقی,شهرستان ورزقان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان دانلود فایل توضیحات:1. این فایل در…

بررسی عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز

بررسی عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز رفتن به سایت اصلی آداب و عبادت های مذهبی چون پاسخی به عالیترین نیازهای معنوی است، اگر به طور طبیعی و با جلب رضایت قلبی جوانان ارائه شود، احساسی خوشایند در آنان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *