پایان نامه روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين

پایان نامه روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين

رفتن به سایت اصلی

روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين چکیده : محققان مختلف تعريف¬هاي متفاوتي از ازدياد برداشت نفت ارائه داده¬اند، اما به طور كلي هر روشي كه به برداشت بيشتر از برداشت اوليه نفت منجر شود، ازدياد برداشت نفت ناميده مي¬شود. البته بايد دقت كرد كه گاهي عبارت ازدياد برداشت نفت تنها معادل برداشت سوم در نظر گرفته مي¬شود. به عبارت ديگر هنوز بر سر در نظر گرفتن برداشت ثانويه به عنوان بخشي از ازدياد برداشت نفت توافقي وجود ندارد.از آن¬جا كه بيشتر مخازن كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي¬برند و هر چه از عمر مخزن مي¬گذرد برداشت از آن دشوارتر مي¬شود بايد با روش¬هاي خاصي با توجه به شرايط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بيشتر كرد، البته نبايد فراموش كرد كه در روش¬هاي ازدياد برداشت بايد از ميان روش¬هاي مختلف بهترين آن را از لحاظ عملي و اقتصادي انتخاب كرد.مقدمه:استفاده¬ي صحيح از منابع نفتي كشور، به منظور افزايش طول عمر آنها و برخورداري نسل¬هاي آينده از اين ذخاير خدادادي، ايجاب مي‌كند تا با مديريت صحيح اين منابع آشنا شويم. از نكات قابل توجه در مديريت مخازن، اتخاذ روش¬هايي براي حفظ و صيانت مخزن، بالابردن راندمان توليد و سعي بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان مي¬باشد. بدين منظور، در اين پروژه سعي شده است تا ضمن آشنايي اجمالي با روش-هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي، بستري براي انعكاس نظرات كارشناسان كشور به منظور ارائه راه حل¬هاي مناسب در بهبود عملكرد مخازن نفتي ايجاد شود.همچنين از آن¬جا كه بيشتر مخازن كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي¬برند و هر چه از عمر مخزن مي-گذرد برداشت از آن دشوارتر مي¬شود بايد با روش¬هاي خاصي با توجه به شرايط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بيشتر كرد، البته نبايد فراموش كرد كه در روش¬هاي ازدياد برداشت بايد از ميان روش¬هاي مختلف بهترين آن را از لحاظ عملي و اقتصادي انتخاب كرد.فهرست مطالبچکيده فصل اول: دسته بندي كلي و تشريح روش هاي ازدياد برداشت نفت مقدمه  توليد اوليه نفت  ازدياد برداشت نفت بهبود برداشت نفت  مراحل برداشت  برداشت اوليه 2.3. برداشت ثانويه  برداشت ثالثيه 4.1. منابع نفتي هدف براي روش¬هاي ازدياد برداشت نفت  عوامل مؤثر در كاربرد روش¬هاي ازدياد برداشت نفت  ميادين و ذخاير نفت خام ايران  دسته بندي و تشريح روش هاي ازدياد برداشت نفت  روش هاي شيميايي روش كنترل پويايي  روش مواد فعال در سطح روش تزريق گازهاي امتزاجي و غيرامتزاجي روش هاي حرارتي روش احتراق درجا روش تزريق بخار روش هاي نوين  روش تزريق بخار همراه با ريزش ثقلي ازدياد برداشت نفت با استفاده از روش انرژي الكتريكي  ازدياد برداشت نفت با استفاده از روش تزريق ميكروبي  روش امواج زلزله و ازدياد برداشت معيارهاي سنجش براي كاربرد روش¬هاي ازدياد برداشت نفتفصل دوم: تزريق گاز مقدمه  روش¬هاي تزريق گاز  رفتار فازي نمودار سه گانه  نمودار فشار- دما  نمودار فشار- تركيب  مفاهيم جابه جايي امتزاجي و غيرامتزاجي   توصيف امتزاج¬پذيري تك تماسي و چند تماسي با نمودار سه¬گانه  توصيف آزمايشگاهي نقش رفتار فازي بر جابه¬جايي امتزاجي فشار امتزاج¬پذيري  محاسبه حداقل فشار امتزاج¬پذيري با روش¬هاي آزمايشگاهي  دستگاه لوله قلمي دستگاه حباب بالارونده  محاسبه حداقل فشار امتزاج¬پذيري با روابط تجربي  فرآيند رانش گاز ميعاني  فرآيند رانش گاز تبخيري    فرآيند تزريق دي¬اكسيدكربن  محاسبه حداقل فشار امتزاج¬پذيري با معادلات حالت  تزريق گاز غيرامتزاجي  تزريق گاز به كلاهك گازي  تزريق گاز به ناحيه نفتي  تزريق تناوبي آب و گاز  تزريق كف  تزريق گاز امتزاجي  جابه جايي امتزاجي تك¬تماسي امتزاج پذيري چندتماسي  روش¬هاي اصلي جابه¬جايي امتزاجي  تزريق گاز فشار بالا تزريق گاز غني شده  تزريق توده گاز مايع شده نفت    تزريق توده الكل  بهبود روش¬هاي جابه¬جايي امتزاجي  تزريق دي¬اكسيدكربن (CO2)  مهمترين خواص دي¬اكسيدكربن اثر شيميايي دي¬اكسيدكربن روي سيالات مخزن  اثر دي¬اكسيدكربن روي سنگ مخزن جابه¬جايي غيرامتزاجي با دي¬اكسيدكربن  جابه¬جايي امتزاجي با دي¬اكسيدكربن  تشكيل توده امتزاجي توصيف روي نمودار سه گانه كاربرد تزريق دي¬اكسيدكربن  بررسي تأثير پارامترهاي مخزن بر امتزاج¬ناپذيري دي¬اكسيدكربن  تخلخل ثانويه يا شكستگي  تحرك¬پذيري   عمق   دبي تزريقي گذردهي تعداد چاه¬ها تزريق نيتروژن (N2) تأمين گاز مورد نياز و اهميت آن جهت تزريق و منافع اقتصادي كشور اهميت بحث ازدياد برداشت نفت در ايران  مزاياي عملياتي اجراي پروژه¬هاي تزريق گاز در ميادين نفتي كشورضرورت تزريق گازهاي جايگزين ازت، هوا و دي¬اكسيدكربن  مزايا و معايب استفاده از گازهاي جايگزين در طرح¬هاي ازدياد برداشت تزريق ازت  تزريق هوا  تزريق دي¬اكسيدكربن منابع و مآخذ فهرست اشكالشکل 1-1 –  Flow sheet diagram showing the process steps in EOR شکل 1- 2 –  مراحل توليد نفت از مخزن شکل 1-3 – كل منابع نفتي دنيا تا پايان سال 2004 شکل 1-4 – سيلابزني پليمري شکل 1-5-  سيلابزني شکل 1-6 – بهبود راندمان جابه¬جايي ماكروسكوپيك با سيلابزني پليمري شکل 1-7 – فرآيند تزريق مواد فعال در سطح و پليمري شکل 1-8 – فرآيند امتزاج¬پذيري تك تماسي با گاز مايع شده نفت و گاز خشك شکل 1-9 – روش تناوبي آب – گاز شکل 1-10 – شماتيك فرآيند تزريق تناوبي بخار (CSS) شکل 1-11 – شماتيك فرآيند تزريق مداوم بخار (STEAM FLOODING) شکل 1-12 – مکانيسم روش SAGD شکل 1-13 – شماتيک فرايند SAGD شکل 1-14 – چاههاي تزريقي و توليدي در SAGD شکل 1-15 – گسترش عمودي محفظه بخار در بالاي چاههاي افقي موازي مجاور به هم شکل 1-16 – شماتيك گرمايش دي¬الكتريك شکل 1-17 –  شماتيك گرمايش مقاومتي شکل 1-18 – تغييرات دمايي نفت سنگين و آب¬نمك 30000ppm در ولتاژ 200 شکل 1-19 – تغييرات دمايي نفت سنگين و آب¬نمك 30000ppm در ولتاژ 200 شکل 1-20 – تغييرات دمايي نزديك الكترود مثبت در ولتاژ 200 شکل 21-1- Cell number in oil reservoir microcosms after 2 weeks incubation with addition of different nutrient types. A : no nutrient added ; B: molasses ; C: e. coli biomass ; and D : reservoir microbe biomass.  شکل 1-22Microbial consortia and their metabolites with applications in MEOR- 42شکل 1-23 – In situ MEOR processes شکل 1-24 – Before & After MEOR process شکل 1-25 – قاعده سر انگشتي براي انتخاب فرآيند مناسب بر حسب گرانروي نفت و عمق مخزن شکل 2-1 – نمودار فازي سه¬گانه براي سيستمي شامل اجزاء A، Bو C كه با هر نسبتي امتزاج¬پذيرند   شکل 2-2 – نمودار فازي سه¬گانه براي سيستمي شامل اجزاي A، B و C با انحلال محدودشکل 2-3 – نمايش گروه¬هاي هيدروكربني روي نمودار سه¬گانه شکل 2-4 – نمودار فشار – دما براي يك سيستم چند جزئي با تركيب ثابت شکل 2-5 – نمودار فازي فشار – دما براي تركيبات اتان و نرمال هپتان شکل 2-6 – مكان هندسي نقاط بحراني انواع سيستم¬هاي دو جزئي نرمال پارافين¬ها شکل 2-7 – نمودار فشار – تركيب تحت فرآيند تراكم همدما شکل 2-8 – نمودار فشار – تركيب در دماهاي متفاوت براي سيستم متان/ نرمال بوتان شکل 2-9 – نمودار فشار – تركيب براي سيستم ايزوبوتان / دي¬اكسيدكربنشکل 2-10 – نمودار فشار – تركيب براي مخلوط C1 با سيستم مايع C1/n-C4/C10 در دمايشکل 2-11- اثر تركيب گاز (C1/n-C4) بر فشار فوق بحراني براي سيستم C1/n-C4/C10 در دمايشکل 2-12 – فرآيند غيرامتزاجي گاز (متان) و مايع (نفت) در فشار و دماي مخزن شکل 2-13 – فرآيند امتزاجي گاز (متان) و مايع (پروپان) در فشار و دماي مخزن شکل 2-14 – فرآيند امتزاجي مايع (پروپان) و مايع (نفت) در فشار و دماي مخزن شکل 2-15 – امتزاج¬پذيري تك تماسي: تركيبات ناحيه M، بين دو ناحيه V و M و دو ناحيه L و M شکل 2-16 – فرآيندهاي غيرامتزاجي و امتزاج¬پذيري تك¬تماسي و چندتماسي شکل 2-17 – نمايش فرآيند امتزاج¬ناپذير تزريق گاز فشار بالا روي نمودار سه¬گانه شکل 2-18 – تغييرات دو فازي بر حسب فشار در دماي ثابت شکل 2-19 – تغيير ناحيه دو فازي بر حسب دما در فشار ثابت شکل 2-20 –  جابه¬جايي امتزاجي تك¬تماسي مخلوط C4/C10 با دي¬اكسيدكربن شکل 2-21 –  جابه¬جايي امتزاجي ديناميك مخلوط C4/C10 با دي¬اكسيدكربن شکل 2-22 –  جابه¬جايي غيرامتزاجي مخلوط C4/C10 با دي¬اكسيدكربن شکل 2-23 – نمودار سه¬گانه نشان¬دهنده فشار امتزاج¬پذيري در دماي مخزن شکل 2-24 – فرآيند رانش گاز تبخيري در حداقل فشار امتزاج¬پذيري شکل 2-25 – فرآيند رانش گاز ميعاني در حداقل فشار امتزاج¬پذيري شکل 2-26 – دستگاه لوله قلمي شکل 2-27 – نتايج آزمايش دستگاه لوله قلمي شکل 2-28 – نتايج آزمايش حداقل فشار امتزاج¬پذيري براي دستگاه لوله قلمي شکل 2-29 – دستگاه حباب بالارونده شکل 2-30 – روابط تجربي براي تعيين حداقل فشار امتزاج¬پذيري در فرآيند رانش گاز ميعاني در دماي     شکل 2-31 – روابط تجربي براي تعيين حداقل فشار امتزاج¬پذيري در فرآيند رانش گاز ميعاني در دماي   شکل 2-32 – روابط تجربي براي تعيين حداقل فشار امتزاج¬پذيري در فرآيند رانش گاز ميعاني در دماي   شکل 2-33 – فشار امتزاج¬پذيري در جابه¬جايي امتزاجي دي¬اكسيدكربن شکل 2-34 – مدل ترموديناميكي براي محاسبه¬ي حداقل فشار امتزاج¬پذيري در فرآيند رانش گاز تبخيري شکل 2-35 – مدل ترموديناميكي براي محاسبه¬ي حداقل فشار امتزاج¬پذيري در فرآيند رانش گاز ميعاني شکل 2-36 – مقايسه ميزان توليد نفت با استفاده از روش¬هاي مختلف شکل 2-37 – مقايسه روش تزريق متناوب آب گرم و گاز گرم و روش تزريق متناوب آب و گاز سرد در مخزن بدون شكاف(معمولي) شکل 2-38 – مقايسه روش تزريق متناوب آب گرم و گاز گرم و روش تزريق متناوب آب و گاز سرد در مخزن شكافدار شکل 2-39 – نحوه¬ي تزريق حلال S و سيال پيش¬برنده C در جابه¬جايي تك تماسي در مخزن شکل 2-40 – مراحل فازي تزريق گاز فشار بالا شکل 2-41 – مراحل مختلف تشكيل پيشاني جبهه امتزاجي در مخزن شکل 2-42 – تغييرات فشار امتزاج¬پذيري در سيستم نفت –  متان هنگام نشستن نيتروژن به جاي متانشکل 2-43 – مراحل تزريق گاز غني¬ شده (جا¬به¬جايي گاز ميعاني) شکل 2-44 – مراحل مختلف تزريق گاز غني شده در مخزن شکل 2-45 – تزريق توده گاز مايع شده نفت شکل 2-46 – نمودار فازي تركيب متان و گاز مايع شده نفت شکل 2-47 – نمودار فازي دي¬اكسيدكربن   شکل 2-48 – ضريب افزايش حجم نفت خام بر مبناي محتواي دي¬اكسيدكربن (درصد مولي) و وزن مولكولي نفت   شکل 2-49 – حلاليت دي¬اكسيدكربن در آب خالص و آب شور   شکل 2-50 – افزايش گرانروي آب برمبناي دي¬اكسيدكربن محلول شکل 2-51 – حلاليت كربنات كلسيم در اسيدكربنيك شکل 2-52 – حلاليت كربنات منيزيم در اسيدكربنيك شکل 2-53 – افزايش تراوايي يك نمونه سنگ كربناته با تزريق آب كربناته  شکل 2-54 – منحني¬هاي تراوايي نسبي سيستم گاز و نفت   شکل 2-55 – منحني¬هاي تراوايي نسبي آب و نفت، نشان¬دهنده اثر دي¬اكسيدكربن محلول  شکل 2-56 – حلاليت دي¬اكسيدكربن در نفت¬هاي خام متفاوت در دماي     شکل 2-57 – حلاليت دي¬اكسيدكربن در نفت¬ها و دماهاي مختلف  شکل 2-58 – انتقال جرم نفت و دي¬اكسيدكربنشکل 2-59 – رفتار متان و دي¬اكسيدكربن در تزريق گاز فشار بالا   شکل 2-60 – رفتار تركيبات مياني و دي¬اكسيدكربن شکل 2-61 – رفتار سيستم چهر جزئي شامل دي¬اكسيدكربن شکل 2-62 – شماتيك فرآيند تزريق نيتروژن شکل 2-63 – شماتيك فرآيند بازيافت نيتروژن   شکل 2-64 – كاهش ميزان توليد در صورت استفاده نكردن از روش¬هاي ازدياد برداشت   شکل 2-65 – درصد توليد ناشي از اجراي پروژه¬هاي مختلف ازدياد برداشت در نقاط مختلف جهان شکل 2-66 – افزايش توليد ناشي از اجراي پروژه¬هاي ازدياد برداشت CO2 در ايالت متحده آمريكا  

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين دانلود پایان نامه روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين دانلود رایگان پایان نامه روش‌هاي ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز و ساير روش‌هاي نوين روش‌

پاورپوینت خط تولید سیمان

پاورپوینت بررسی تولید سیمان,پاورپوینت پیرامون سیمان,پاورپوینت تولید سیمان,پاورپوینت سیمان,تحقیق تولید س,خط تولید سیمان,دانلود پاورپوینت,روش تولید سیمان,روش ساخت سیمان,فرمول ساخت سیمان,مراحل تولید سیمان,مراحل ساخت سیمان,مواد موجود در سیمان دانلود فایل پاورپوینت خط تولید سیمان دانلود فایل مقدمه:واژه سیمان به هر نوع…

علل و عوامل گرایش دانش آموزان شهر سیستان و بلوچستان به اعتیاد

علل و عوامل گرایش دانش آموزان شهر سیستان و بلوچستان به اعتیاد رفتن به سایت اصلی علل و عوامل گرایش دانش آموزان شهر سیستان و بلوچستان به اعتیاد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: علل و عوامل گرایش دانش…

چگونه فوق العاده صحبت کنیم؟ (آموزش فن بیان)

آموزش سخنرانی,آموزش فن بیان,چگونه خوب صحبت کنیم؟,خوب صحبت کردن,داشتن فن بیان قوی,دانلود pdf فن بیان,دانلود رایگان,دانلود رایگان کتاب,دانلود کتاب,روش خوب صحبت کردن,روش سخنرانی,سخنرانی دانلود فایل چگونه فوق العاده صحبت کنیم؟ (آموزش فن بیان) دانلود فایل بخشی از متن:وقتی حرف از…

کتاب 21 رمز موفقیت میلیونرهای خود ساخته

برایان تریسی,دانلود کتاب الکترونیکی,دانلود کتاب اندروید,دانلود کتاب برایان تریسی,روش پولدار شدن,روش کسب درآمد,روش میلیونر شدن,کتاب 21 رمز میلیونر شدن,کتاب اندروید رموز موفقیت,کتاب رموز میلیونرهای خود ساخته دانلود فایل کتاب 21 رمز موفقیت میلیونرهای خود ساخته دانلود فایل بخشی از متن:مطالبی…

37 نمودار درختی مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

اقتصاد خرد دکتر نظری,خلاصه اقتصاد خرد محسن نظری,خلاصه کتاب اقتصاد خرد,خلاصه کتاب دکتر محسن نظری,نکات کنکوری اقتصاد خرد,نکات مهم اقتصاد خرد,نمودار درختی اقتصاد خرد دانلود فایل 37 نمودار درختی مهم کنکوری کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری دانلود فایل توضیحات:37…

تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده رفتن به سایت اصلی تحقیق نظریه ها و روش های مشاوره خانواده توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم…

کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: کارآفرینی تولید سنگهای قیمتی نیمه قیمتی

پاورپوینت مديريت زمان

اصول مدیریت زمان,پاورپوینت مديريت زمان,تحقیق مدیریت زمان,روش های مدیریت زمان,مدیریت زمان,مدیریت زمان برای مدیران,مدیریت زمان پرسنل,مدیریت زمان در سازمان,مدیریت زمان در کارها,مدیریت زمان کارکنان دانلود فایل پاورپوینت مديريت زمان دانلود فایل بخشی از متن:برای ايجاد تغيير فرآيند چهار مرحله ای…

رازهای موفقیت در زندگی

رازهای موفقیت در زندگی رفتن به سایت اصلی رازهای موفقیت در زندگی در برابر افرادی که موجب نا امیدی و دلسردی می شوند ویا احساسات همدلانه را جدی نمی گیرند مقاومت کنید یا از انها دوری کنید. شما آفریننده شگفت…

نقشه بخش های شهرستان قوچان

بخش های شهرستان قوچان,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان قوچان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان قوچان,لایه جی آی اس بخشهای قوچان,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های قوچان,نقشه ی جی آی اس بخش های قوچان دانلود فایل نقشه…

مقاله ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از مديريت ريسك

اثرگذاری مهندسی ارزش,پروژه مهندسی ریسک,تاثیر مهندسی ارزشس بر ریسك,تحقیق پیرامون مهندسی ارزش,تحلیل ریسک AHP,فرآیند مهندسی ارزش,محاسبه ریسك در كارگاه‌,مدیریت ریسك AHP,مقاله مدیریت ریسک,مهندس,مهندسی ارزش AHP,مهندسی ریسک,مهندسی ریسک پروژه‌ها دانلود فایل مقاله ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش با استفاده از…

گزارش کارآموزی مکانیک، دیگ بخار

پروژه کارآموزی,دانلود پروژه کارآموی,دانلود کارآموزی مکانیک,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی مکانیک بویلر,کارآموزی مکانیک کارخانه لبنیات رامک,کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی دیگ بخار,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک، دیگ بخار دانلود فایل مقدمه:یکی از اهداف اساسی وبسیار مهم سیاست گذاران، ایجاد ارتباط…

نقشه منحنی های هم تبخیر استان بوشهر

استان بوشهر,خطوط هم تبخیر,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه هم تبخیر,شیپ فایل,شیپ فایل آماده,منحنی های هم تبخیر,نقاط هم تبخیر بوشهر,نقشه,هم تبخیر,هواشناسی دانلود فایل نقشه منحنی های هم تبخیر استان بوشهر دانلود فایل - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان…

بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم

اعتیاد در کشور,اعتیاد و جرک,بررسی علل اعتیاد,پایان نامه اعتیاد,پایان نامه جرم و اعتیاد,ترک اعتیاد,دانلود پایان نامه,درمان اعتیاد,دلایل اعتیاد,دلیل اعتیاد,رابطه اعتیاد و جرم,رابطه جرم و اعتیاد دانلود فایل بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم دانلود فایل بخشی از بیان مساله:اعتیاد به…

مقاله نقش معلم در سلامت روان دانش آموز

تاثیر م,تاثیر معلم بر دانش آموزان,تحقیق روانشناسی دانش آموزان,تحقیق معلم و سلامت روان,دانلود تحقیق دانش آموزی,دانلود مقاله سلامت روانی,معلم و سلامت روانی دانش آموزان,مقاله سلامت روان دانش آموزان,نقش معلم در سلامت روان,نقش معلم در سلامت روانی دانلود فایل مقاله نقش…

سمینار تحلیل معماری مجتمع مسکونی

سمینار تحلیل معماری مجتمع مسکونی رفتن به سایت اصلی مقدمه:مجتمع مسکونی یا بلوک آپارتمان به ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای گفته می‌شود که به صورت چندطبقه ساخته می‌شوند و معمولا کاربری مسکونی یا اداری-مسکونی یا چند کاربری دارند و تفاوت آنها با آسمان‌خراش…

راهنمای تعمیر و سرویس موتور mvm 530

mvm,mvm 530,آموزش تعمیر ام وی ام,ام وی ام,تعمیر mvn 530,تعمیر ام وی ام 530,تعمیر موتور MVM,تعمیر موتور ام وی ام,دانلود کتاب,راهنمای تصویری تعمیر MVM,راهنمای کامل تعمیر موتور MVM,سرویس موتور,موتور ام وی ام دانلود فایل راهنمای تعمیر و سرویس موتور mvm…

دانلود پاورپوینت بررسی موضوع امنیت شبکه

دانلود پاورپوینت بررسی موضوع امنیت شبکه رفتن به سایت اصلی امنیت شبکه های کامپیوتری از مهمترین مسائل مبتلا به شبکه های کامپیوتری است. مهمترین رکن برپائی یک شبکه پس از پیکربندی صحیح سخت افزاری مساله تضمین امنیت شبکه است. این…

نقشه بخش های شهرستان فردوس

بخش های شهرستان فردوس,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان فردوس,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان فردوس,لایه جی آی اس بخشهای فردوس,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های فردوس,نقشه ی جی آی اس بخش های فردوس دانلود فایل نقشه…

شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی

دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز کویر مرکزی,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های آبریز…

دانلود کتاب منطق 1 -تالیف احد فرامرز قراملکی- پیام نور-pdf

دانلود کتاب منطق 1 -تالیف احد فرامرز قراملکی- پیام نور-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب منطق 1 تالیف احد فرامرز قراملکی انتشارات پیام نورمنبع رشته الهیات و معارف اسلامیشامل 102 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب…

برنامه 97 حکایت از کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) قدس سره

اندروید حکایات نخودکی,بیوگرافی حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,حکایات زندگی نخودکی,دانلود اندروید زندگینامه نخودکی,دانلود برنامه کرامات نخودکی,دانلود نرم افزار اندروید,زندگینامه حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,کرامات حاج نخودکی دانلود فایل برنامه 97 حکایت از کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی)…

اكوتوريسم و حيات وحش

ارزش اقتصادی حیات وحش,ارزشهای حیات وحش,اکوتوریسم و حيات وحش,پروژه زیست محیطی,تحقیق حیات وحش,تماشای حیات وحش,حیات و حش ایران,دانلود تحقیق,دانلود مقاله حیات وحش,زیست محیط حیوانات,عکاسی از حیات وحش دانلود فایل اكوتوريسم و حيات وحش دانلود فایل بخشی از متن:برای حیات وحش…

پاورپوینت بررسی مالیات بر ارزش افزوده

پاورپوینت بررسی مالیات بر ارزش افزوده رفتن به سایت اصلی مقدمه:تامین هزینه های عمومی کشورها همچون تامین امنیت،بهداشت،درمان،آموزش و ... نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولتها میباشد و مهمترین منبع درآمدی دولتها برای تامین این هزینه ها در جهان…

بررسي اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد

اختلال شخصیت افراد دارای و,اختلال شخصیت نوجوانان بدون والد,بررسی اختلال شخصیت نوجوانان,پایان نامه بررسی اختلال شخصیت جوانان,تاثیر والدین در اختلال شخصیت,عوامل اختلال شخصیت نوجوانان,عوامل خانوادگی اختلال شخصیت,نقش والدین در اختلال شخصیت فرزندان دانلود فایل بررسي اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *