کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رفتن به سایت اصلی

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری
اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های
تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: مقدمهاي بر هوش مصنوعی
   
ما انسانها لقب انسان
هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاري، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـري
اسـت. دانشـمندان هـزاران

سال است که تلاش
میکنند نحوهي فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند،
بفهمد، پیشبینـی
کند و در جهانی بسیار
بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند.
 
رشته ي هوش مصنوعی از
این هم فراتر رفته و نه تنهاي براي درك موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد
دارد موجـوداتی
هوشمند نیز بسازد 
 
اصطلاح هوش مصنوعی در
سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات،
اقتصـاد، عصـب
شناسی، روانشناسی،
مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادي در نظریات و
دیـدگاههـاي هـوش
مصنوعی تأثیرگذار
بوده اند-

  
طبق شکل 1ـ 1 تعاریف
هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار
رویکـرد مـورد
بررسی قرار میگیرند
 
عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ 
تست تورینگ که توسط
آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به
جاي ارائـه لیسـتی

طولانی و بحثانگیز
جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط
فـردي مـورد

آزمایش قرار میگیرد،
بهطوريکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهاي مطرح شده پاسخ
میدهد. تست وقتـی

پایان مییابد که این
شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگري است. برنامهنویسی کردن
کامپیوتري کـه

بتواند این کار را
انجام دهد، به تلاش زیادي نیاز دارد. چنین کامپیوتري باید قابلیتهاي زیر را داشته
باشد: 
پردازش زبان طبیعی،
تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهاي ارتباط برقرار کند. 
نمایش دانش، تا آنچه
را که میداند یا میشنود ذخیره کند. 

استدلال خودکار، تا
با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدي بهدست آورد. 
یادگیري ماشین، تا با
شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند. 
      
سیستمهایی که عقلانی
فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند 
مطالعه تواناییهاي
ذهنی از طریق مدلهاي محاسباتی (چارنیاك

و مک درمات، 1985) 

مطالعه محاسباتی که
منجر به درك و استدلال میشود (ونیتون،

 (1992
تلاشی جدید و
هیجانانگیز براي ساخت کامپیوترهاي متفکر،
ماشینهاي متفکر و
باحس کامل (هاکلند، )1985 

خودکارسازي و
فعالیتهاي مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل
تصمیمگیري، حل مسئله،
یادگیري و … (بلمن، 1978) 

سیستمهایی که عقلانی
عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند 
هوش محاسباتی، مطالعه
طراحی عاملهاي هوشمند است (نیل و

همکاران، )1998 
AI به رفتار هوشمندانه
در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998 

هنر ساخت ماشینهایی
که کارهاي را انجام میدهند که آن کارها

توسط انسان با فکر
کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990 

مطالعه براي ساخت
کامپیوترها براي انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها
را به بهتر انجام
میدهد (ریچ و نایت، 1991) 

شکل 1-1 چهار دسته از
تعاریف هوش مصنوعی 

تست تورینگ از تعامل
فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازي فیزیکـی فـرد بـراي
هوشـمندي، ضـروري

نیست. تست کامل
تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهاي ادراکی
آزمون دهنده را تسـت

کند. براي عبور از
تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد: 
بنیایی کامپیوتر،
براي درك اشیاء و 

روباتیک، براي
دستکاري اشیاء و جابه جایی آنها. 

مخالفین تست تورینگ
بر این اعتقادند که براي سنجش هوشمندي، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود
نیست. به عنوان مثـال

هواپیماي ساخته شده
توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول
آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد،

همچنین آنها هدف تلاش
خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهاي دیگر
را فریب دهد. 

تفکر انسانی: رهیافت مدلسازي شناختی 
اگر بخواهیم بگوییم
برنامهاي مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا
بایـد بـه چگـونگی عملکـرد

مغز انسان بپردازیم.
دو روش براي این کار وجود دارد: 

* درونگرایی (سعی کنیم
به افکار خود پی ببریم) 

* تجربیات روا نشناسی
اگر تئوريهاي دقیقی
راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتري تبدیل کنیم.
اگر ورودي هـا/خروجیهـا

و رفتارهاي زمانبندي
برنامهها با رفتارهاي متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه
کارهاي برنامـههـا، در انسـان

نیز کاربرد دارد.
بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده
مسئلههاي عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند
که برنامه آنها
مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با
مراحل حل مسئله توسـط انسـان

در یک مسئله، مقایسه
کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهاي است، مدلهاي کامپیوتريِ هوش مصنوعی و فنون
تجربـی روان-

شناسی را با هم ترکیب
کرده تا فرضیه هاي دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد

سؤالات چهار گزینهاي فصل اول 
 -1 کدامیک از جملات زیر
نادرست است؟ 

1) در نگرش قوانین تفکر،
تأکید عمده بر روي استنتاجهاي صحیح است. 

2) تولید استنتاجهاي
صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است. 

3) عقلانی بودن مساوي با
استنتاج منطقی است. 

4) مواردي از رفتار
منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با
استنتاج گردند. 

 -2 کدامیک از گزینه هاي
زیر نادرست است؟ 

1) رسیدن به منطق کامل و
انجام عمل صحیح در محیطهاي پیچیده همواره امکانپذیر نیست. 
2) استنتاج صحیح تنها
فرآیند صحیحی براي حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم. 
3) منطقی عمل کردن شامل
منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد. 
4) عقب کشیدن دست از یک
اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است. 
 -3 تعریف زیر در کدام
گروه از تعاریف قرار میگیرد؟ 

«مطالعه ي محاسباتی که
امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند.» 
1) عملکرد منطقی 2) تفکر
منطقی 
3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه 

 -4 آزمون تورینگ در کدام
حیطه قرار میگیرد؟ 

1) عملکرد عقلانی 2)
تفکر عقلانی 

3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه 

 -5 برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود 
1) عملکرد عقلانی 2)
تفکر عقلانی 

3) عملکرد انسانگونه 4)
تفکر انسانگونه هوش مصنوعی 

پاسخ سؤالات چهارگزینهاي فصل اول 
 -1 گزینه ي « 3» صحیح
است. 
استنتاج صحیح به
معناي عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـراي
انجـام دادن وجـود

ندارد، در حالی که
باید کاري صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ) 
 -2 گزینه ي « 4» صحیح
است. 
 -3 گزینه ي « 2» صحیح
است. 
 -4 گزینه ي « 3» صحیح
است. 
 -5 گزینه ي « 4» صحیح
است. 
برنامهي GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهي آنها بر حل
مسائل به نحوي بود که انسان مسـأله را بـا
استدلال حل میکند. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دانلود پروژه ومقاله کسب درآم

7 میلیون بانک ایمیل

ارسال ایمیل گروهی,ایمیل تمامی اصناف,ایمیل طبقه بندی شده,ایمیل مارکتینگ,بانک ایمیل,بانک ایمیل ایرانی,بانک ایمیل گروهی,دانلود ایمیل اصناف,دانلود ایمیل های جدید,دانلود بانک ایمیل 93,دانلود بانک ایمیل جدید,دانلود بانک ایمیل طبقه بندی شده دانلود فایل 7 میلیون بانک ایمیل دانلود فایل این بانک…

بررسی ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز

انواع ترانسفورماتور تكفاز,بررسی ترانسفورماتور تك فاز,پایان نامه ترانسفورماتور تكفاز,پروژه ترانسفورماتور سه فاز,ترانسفورماتور ايده آل,ترانسفورماتور سه فاز,ترانسفورماتور واقعي,ساختمان ترانسفورماتور تكفاز,ساختمان ترانسفورماتور سه فاز دانلود فایل بررسی ترانسفورماتور تكفاز و سه فاز دانلود فایل بخشی از مقدمه:ترانسفورماتور يك وسيله الكترومغناطيسي ساكن است…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور (واقع در استان کرمانشاه)

استان کرمانشاه,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگاور (واقع در استان…

بازوي ربات قابل برنامه ريزي جهت بكارگيری در دستگاه های CNC

بازوی قابل برنامه ريزي دستگاه CNC,برنامه بازوی بكارگيری در دستگاه CNC,پایا,پایان نامه برنامه بازوي ربات CNC,پروژه برنامه ریزی ربات دستگاه CNC,پروژه طراحی برنامه بازوي ربات CNC,دانلود پروژه طراحی بازوي ربات CNC,طراحی برنامه ریزی ربات دستگاه CNC دانلود فایل بازوي ربات…

نقشه خطوط هم بارش استان یزد

خطوط هم بارش,دانلود خطوط هم بارش,دانلود شیپ فایل خطوط هم بارش,شیپ فایل خطوط هم بارش یزد,شیپ فایل هم بارش,لایه GIS خطوط هم بارش استان یزد,نقشه هم بارش,نقشه هم بارش استان یزد,هواشناسی دانلود فایل نقشه خطوط هم بارش استان یزد دانلود…

بررسی موانع ایجاد و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت مبلمان ایران

CRM در صنعت مبلمان ایران,ارتباط با مشتری در صنعت مبل,بررسي CRM,بررسی موانع ارتباط با مشتری,پایان نامه ارتباط با مشتری,پایان نامه بررسي CRM,پایان نامه مدیریت مشتری,توسعه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود فایل بررسی موانع ایجاد و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری…

گزارش کارآموزی ریخته گری ایران خودرو

گزارش کارآموزی ریخته گری ایران خودرو رفتن به سایت اصلی مقدمه:اين گزارش شرح مختصر و اجمالي از كارآموزي در كارخانه ايران خودرو به مدت 360 ساعت در سالن ريخته گري آلومينيوم و قسمت توليد سيلندر مي باشد. اين گزارش شامل…

مقاله حسابداري و منفعت عمومي

تحقيق حسابداري,تحقیق ترجمه شده حسابداری,دانلود تحقیق حسابداری,دانلود مقاله حسابداری,مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری,مقاله ترجمه حسابداری,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله حسابداری عمومی با ترجمه,منفعت عمومي حسابداری دانلود فایل مقاله حسابداري و منفعت عمومي دانلود فایل بخشی از متن:«منفعت عمومي» عبارتي است كه…

ماکت 3 بعدی همستر

دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کار دستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کار دستی,دانلود ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی دانلود فایل ماکت 3 بعدی همستر دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی همسترماکت 3 بعدی کاغذی همستر قابل چاپ با پرینتر های رنگی و ...برای مصارف…

برنامه باز و بسته كردن درايو

انجام پروژه سی شارپ,برنامه سي شارپ باز كردن درايو سي دي رام,بستن درايو سي دي رام سي شارپ,پروژه با نرم افزار #C,دانلود آموزش برنامه نویسی با #C,دانلود برنامه نویسی با سی شارپ,دانلود پروژه با #C,کد نویسی با #C دانلود فایل…

تحقیق آسيب شناسي اجتماعي در نوجوانان

آسيب افت تحصيلي,آسيب شناسي اجتماعي,آشنايي با آسيب هاي اجتماعي,ارزشهاي اجتماعي,انواع آسیب اجتماعی,تحقیق آسیب اجتماعی,دانلود تحقیق آسیب شناسی,عوامل آسیب اجتماعی,كجروي اجتماعي,گروه هاي اجتماعي,هنجارهاي اجتماعي دانلود فایل تحقیق آسيب شناسي اجتماعي در نوجوانان دانلود فایل بخشی از متن:انسانها در فراز و نشيبهاي…

حسابداری در بانك سپه

بررسی حسابداری بانک سپه,پروژه حسابداری بانک سپه,تحقیق حسابداری بانک سپه,حسابداری بانک سپه,حسابداری در بانك سپه,دانلود حسابداری بانک سپه,کارآموزی حسابداری بانک سپه,گزارش حسابداری بانک سپه دانلود فایل حسابداری در بانك سپه دانلود فایل مقدمه:حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم…

دانلود کتاب روانشناسی پویایی گروه -دکتر محمد رسول گلشن فومن- پیام نور- pdf

دانلود کتاب روانشناسی پویایی گروه -دکتر محمد رسول گلشن فومن- پیام نور- pdf رفتن به سایت اصلی کتاب روانشناسی پویایی گروه دکتر محمد رسول گلشن فومن پیام نور شامل 174 صفحهpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روانشناسی پویایی گروه گلشن…

بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی

بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی رفتن به سایت اصلی بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی   پرداخت و دریافت…

مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه

مجموعه روابط و فرمول های درس ترمودینامیک 2 رشته مکانیک به صورت خلاصه رفتن به سایت اصلی این فایل شامل 8 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس ترمودینامیک 1 به صورت دست نویس و در غالب فایل…

تجربیات مدون ارتقا شغلی روش های نوین تدریس دبیر فیزیک

ارتقا شغلی دبیر فیزیک,تجربیات تدریس دبیر فیزیک,تجربیات خبره دبیر فیزیک,تجربیات خبره در تدریس فیزیک,تجربیات دبیر فیزیک,تجربیات مدون دبیر فیزیک,تحقیق ارتقا شغلی,دانلود ارتقا شغلی فیزیک,مقاله ارتقاء شغلی دانلود فایل تجربیات مدون ارتقا شغلی روش های نوین تدریس دبیر فیزیک دانلود فایل…

مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد

استفاده از فناوري نانو در پليمرها,تحقیق انواع پلیمر,ترموپلاستيك ها,دانلود تحقیق شیمی,دانلود مقاله,رابر طبيعي,رابر نيتريل,رزین,ساختار پلیمرها,سلولزها,لاستیک اورتان,لاستیکهای سیلیکون,مقاله انواع پلیمرها,مقاله ساختار پلیمرها دانلود فایل مقاله انواع پلیمر، ساختار و کاربرد دانلود فایل خلاصه:بشر با تلاش برای دستیابی به مواد جدید, با…

پاورپوینت پیرامون آب

استفاده از آب,پاورپوینت در مورد آب,پاورپوینت منابع آب,تحقیق پیرامون آب,دانلود پاورپوینت آب,راه های صرفه جویی در آب,صرفه جویی در مصرف آب,منابع آب,نام گذاری آب,ویژگی آب دانلود فایل پاورپوینت پیرامون آب دانلود فایل بخشی از متن:آب یکی از مواد مایع و…

جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی

جهان بینی,جهان بینی اسلامی,جهان بینی در اسلام,دانلود تحقیق جهان بینی,دانلود مقاله,دیدگاه اسلام در اقتصاد,ناهنجاری اجتماعی,ناهنجاری اجتماعی در اسلام,ناهنجاریهای اجتماعی,هنجار اجتماعی,هنجار اقتصادی,هنجارهای اجتماعی دانلود فایل جهان بینی اسلامی و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی دانلود فایل بخشی از متن:از ديدگاه غربي، جهان…

شیپ فایل روستاهای استان بوشهر

ArcGIS,GIS,Shapefile,دانلود لایه جی آی اس,دانلود نقشه روستاهای استان ها,روستاهای استان بوشهر,شیپ فایل روستاها,شیپ فایل مناطق روستایی,لایه جی آی اس مناطق روستایی,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی دانلود فایل شیپ فایل روستاهای استان بوشهر دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:…

بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن

اساس کارآفرینی,اصول کارآفرینی,پروژه تاریخ کارآفرینی,تاریخ کارآفرینی در ایران,تاریخچه کارافرینی,تحقیق کارآفرینی,تعریف کارآفرینی,کارآفرینی در ایران دانلود فایل بررسی تاریخچه کارآفرینی و تعریف آن دانلود فایل بخشی از متن:مفهوم كارآفريني تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته و به محيط‌هاي كسب وكار هنوز وارد نشده…

مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه

مجموعه روابط و فرمول های درس ریاضی مهندسی رشته مکانیک به صورت خلاصه رفتن به سایت اصلی این فایل شامل 2 صفحه خلاصه  فرمول ها و روابط درس ریاضی مهندسی به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.…

دانلود کتاب مطالعات فرهنگی- دکتر مهری بهار -pdf

دانلود کتاب مطالعات فرهنگی- دکتر مهری بهار -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب مطالعات فرهنگی دکتر مهری بهار شامل 204 صفحه با فرمتpdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: مطالعات فرهنگی مهری بهار

پایان نامه برنامه ريزي شهري

پایان نامه الگوی شه,پایان نامه بافت شهری,پایان نامه پیرامون برنامه ريزي شهري,پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری,پایان نامه طراحی بافت شهری,تحقیق برنامه ريزي شهري,تحقیق پیرامون برنامه ريزي شهري,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق برنامه ريزي شهري دانلود فایل پایان نامه برنامه ريزي…

پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي ايران

پروژه رشته حقوق,پروژه سقوط قصاص,پروژه کارشناسی حقوق,دانلود پروژه,دانلود تحقیق حقوق,سقوط قصاص,سقوط قصاص در اسلام,سقوط قصاص در حقوق ایران,سقوط قصاص در نظام حقوقی,كار تحقيقي حقوق دانلود فایل پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي ايران دانلود فایل مقدمه:در شريعت مقدس اسلام،…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *