کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر عربی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر عربی

رفتن به سایت اصلی

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی 
نثر عربی

متون
نثر عربی 
برگزیدهاي از خطبه ها، نامه ها و حکمتهاي نهج البلاغه 
الف) خطبه ها 
گزیدهي خطبهي 1 
اَلْحمد للّه اَلَّذى لا یبلُغُ مدحتَه الْقائلُونَ، و لا یحصى نَعماءه الْعادونَ. سپاس خداوندى را
که سخنوران از ستودن او عاجزند
و حسابگران از شمارش نعمتهاي او ناتوان و تلاشگران از اداي
حق او درماندهاند . 
و لا یؤدى حقَّه الْمجتَهَدونَ، اَلَّذى لا یدرِکُه بعد الْهِممِ، و لا ینالُه غَوص الْفَطنِ. خداوندى که افکار ژرف اندیش، ذات او را
ندیدرك نم کن و دست غواصانِ يایدر علوم به او نخواهد رسید
بادها را به حرکت درآورد و به وسی يله کوهها ، اضطراب و
لرزش زمین را به آرامش تبد لی کرد. 
اولُ نیالد
مع ِرفَته، و کَمالُ معرِفَته التَّصدیقُ بِه
و کَمالُ الْتَصدیقُ بِه تَوحیده ُو کَمال تَوحیده الاخْلاص لَه
. سرآغاز دین،
یخداشناس است و کمال شناخت خدا، باور داشتن او، و کمال باور
داشتن خدا شهادت به یگانگی اوست و ک دیمال توح «
شهادت به یگانگی خدا »اخلاص . 
و کَمالُ الاخْلاصِ لَه نَفْى
الصفات
عنْه، لشَهادةِ کُلِّ ۀٍصفَ اَنَّها غَیرُ الْموصوف، و شَهادةِ هکُلِِّ موصوف
اَنَّ . غَیرُ الصفَه کمال
اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است؛ زیرا یتهر صف
نشان یم دهد ریکه غ از موصوف و هر موصوفی غیر از صفت است. 

صفت مخلوقات تعر فی کند او را يزیبه چ کینزد نکرده، و با
کیزد کردن خدا به چ ،يزی دو خدا مطرح شده، و با طرح
شدن دو خدا، اجزایی يبرا او تصور نموده؛ و با تصور اجزا
براي خدا او را نشناخته است. «10» زبان و ادبیات فارسی
و منْ جهِلَه
فَقَد أشار
الَیه.و
منْ أشار
الَیه فَقَد
حده، و
منْ حده
فَقَد عده.
وکسیکه خدا را نشناسد به سوي او اشاره می-

کند، و هرکس به سوي خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به
شمارش آورد. 
 و منْ قالَ “فیم؟” فَقَد ضَمنَه، و
منْ قالَ “علام؟” . فَقَد
أخْلى منْه
و آن کس دیکه بگو « یخدا در چ ست؟» زیاو را در چ
ید يگر پنداشته است، و کسی که بپرسد « يخدا بر رو يزیچه چ
قرار دارد؟» قیبه تحق جایی یرا خال از او درنظر گرفته است

سوالات
آزمون دکترا و پاسخهاي آن 
آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسلامی سال 1382 
متن زیر را به دفترچه منتقل نموده، اعراب گذاري کنید و به
فارسی روان ترجمه و عبارات داخل پرانتز را تجزیه و ترکیب
کنید.
 -1 ألا فَاعملوا فی الرَّغبۀِ کَما تَعملُونِ فی
الرَّهبۀِ ألَا و إنِّی لَم اَر کَالْجنَۀِ نَام طَالبها
و لَا کَالنَّارِ نَام هارِبها.
(من لَم یستَقم بِه
الهدي یجرُّ بِه الضَّلالُ الَی
الرَّدي.)
آگاه باشید! همانگونه که در حال ترس عمل میکنید، در حال
رغبت نیز عمل کنید. آگاه باشید که من مانند بهشت را
ندیدهام که طالب آن خفته باشد و مانند آتش [جهنّم] را
ندیدهام که [شخص] گریزان از آن به خواب رفته باشد. کسی
که هدایت او را به راه مستقیم نبرد، گمراهی او را به [جانب]
تباهی میکشاند.
فَاَقْبلَ القاضی و قالَ لَه قَد
وعیت
قَصص
عرْسک فَبرْهنْ الآنَ عنْ نَفْسک
و إِلّا کَشَفْت
عنْ لُبسک
و أَمرْت
بِحبسک.
ثُم شَمرَ
للْحرْبِ العوانِ فأطْرَقَ
إطْراقَ الأُفعوانِ.
قاضی به طرف آن پیرمرد روي آورد و گفت: سخنان همسرت را
شنیدم. بنابراین همین الآن دلیل و برهانت را آشکار کن
وگرنه از شوریدگی و شبههناك بودن کارت، پرده برخواهم داشت و
به زندانی کردنت دستور خواهم داد. در این موقع بود
که سرش را نظیر پایین انداختن سر افعیهاي بزرگ و نر، پایین
انداخت. (از المقامۀ الإسکندریۀ). 

ما کُنْت آملُ قُبلَ نَعیِک أنْ أَري رضْوي علی اَیدي الرِّجالِ یسیرُ
قبل از خبر مرگ تو انتظار نداشتم که کوه «رضوي» روي دستان
[مردم] راه رود.
خَرَجوا بِه
ولکُلِ باك حولَه
صعقَات موسی یوم دك الطُورِ
او را بیرون بردند و تمامی کسانی که دور او گریه میکردند،
[حالت] از هوش رفتن [حضرت] موسی در روز درهم
کوبیدن کوه طور را داشتند.
حتَّی أَتَواْ جدثاً کَأنَّ ضَرِیحه فی کُلِّ قَلُبٍ موجِد
محفُور
تا این که به سوي قبري آمدند که گویی ضریح او در تمامی
دلهاي غمگین کنده شده است.
تجزیه و ترکیب جملهي «من لَم یستَقم بِه الهدي یجرُّ بِه الضَّلالُ الَی الرَّدي»:«نثر عربی 199»
من: اسم، غیر متصرّف،
ازموصولات عام، مبنی بر سکون|| مبتدا و محلاً مرفوع
لَم: حرف، عامل جزم، مبنی بر سکون.
یستَقم:
فعل، مضارع، معلوم، مفرد مذکّر غایب، ثلاثی مزید (از باب
استفعال)، معتل العین، معرب، مجزوم به «لَم».
بِ: حرف جر، عامل ، مبنی بر کسر.
ھ : اسم، غیر متصرّف، ضمیر مفرد مذّکر مخاطب ، معرفه، مبنی
بر کسر|| محلآً مجرور به حرف جر؛ به: جار و مجرور،
متعلّق به «یستَقم».
الهدي: اسم، مفرد، مؤنث مجازي، جامد مصدري، معرفه به «ال»، معرب،
مقصور، منصرف|| فاعل «یستَقم» و جمله (فعل
و فاعل مستتر) صله براي ْ«من».
یجرُّ: فعل، مضارع، معلوم، مفرد مذکّر غایب، ثلاثی مجرّد، مضاعف،
صحیح، معرب و مرفوع.
بِ: حرف جر، عامل، مبنی بر کسر.
ھ : اسم، غیر متصرّف، ضمیر مفرد مذّکر غایب، معرفه، مبنی بر
کسر|| محلآً مجرور به حرف جر؛
الضلال: اسم، مفرد، مذکّر، جامد غیر مصدري، معرفه به «ال»،
معرب، صحیح الآخر، منصرف|| فاعل ُّ«یجر» و لفظاً مرفوع،
فعل و فاعل با هم محلاً مرفوع و خبر براي ْ« من».
إلی: حرف جر، عامل ، مبنی بر سکون.
: الرَّدي اسم، مفرد، مؤنث
مجازي، جامد مصدري، معرفه به «ال»، معرب، مقصور، منصرف|| تقدیراً مجرور به حرف جر،

جار و مجرور، متعلّق به یجر 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر عربی دانلود کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثرعربی دانلود کتاب مجموعه زبان وادبیات فارسی نثر عربی آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب اکولوژي زراعی

کتاب اکولوژي زراعی رفتن به سایت اصلی کتاب اکولوژي زراعی فصل 1 :گیاه و محیط  1- نور  نور خورشید نخستین منبع انرژي در اکوسیستمها میباشد. نور از طریق فتوسنتز توسط گیاه گرفته شـده و انـرژي آن در پیوندهاي شیمیایی اجزاي…

استاندارد BS مربوط به خطوط توليد لوله نفت ، گاز و پتروشيمي

BS 6920 2 3,BS 6920 2 4,BS 6920 2 5,BS 6920 2 6,استاندارد BSi,دانلود استاندارد BSi دانلود فایل استاندارد BS مربوط به خطوط توليد لوله نفت ، گاز و پتروشيمي دانلود فایل استاندارد BS مربوط به خطوط توليد لوله نفت…

تحقیق در مورد زندگی شاعران نامی ایرانی

تحقیق در مورد زندگی شاعران نامی ایرانی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :ابومحمد الياس بن يوسف نظامي گنجه يي ، استاد بزرگ در داستان سرايي و يكي از نتون هاي استوار شعر پارسي است . زندگي او…

دانلود کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی جعفر باباجانی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی- pdf

دانلود کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی جعفر باباجانی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی- pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب حسابداری و کنترل های مالی دولتی جعفر باباجانی انتشارات دانشگاه علامه طباطباییشامل 800 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و…

20 سوال از مبحث «مدیریت تغییر» با جواب

دانلود نمونه سوال,سوالات تستی مدیریت تغییر,سوالات مبحث مدیریت تغییر,سوالات مدیریت تغییر,مدیریت تغییر,نمونه سوال و جواب مدیریت تغییر,نمونه سوالات مدیریت دانلود فایل 20 سوال از مبحث «مدیریت تغییر» با جواب دانلود فایل 20 سوال  تستی چهارگزینه ای از مبحث «مدیریت تغییر»…

بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

بررسی تاثیر آلودگی هوا بر رفتار,تاثیر آلاینده های محیط بر رفتار,تاثیر آلاینده های هوا بر رفتار,تاثیر آلودگی محیط زیست بر پسران,تاثیر آلودگی محیط زیست بر جنین,تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار,تاثیر آلودگی محیط زیست بر کودکان,تاثیر آلودگی هوا بر دانلود…

سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,سالیدورک سه راهی برق,سه راهی برق در کتیا,طراحی سه بعدی سه راهی برق,طراحی سه راهی برق دانلود فایل سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود…

پاورپوینت درباره شناسایی الگو

پاورپوینت درباره شناسایی الگو رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پاورپوینت درباره شناسایی الگو

طرح پلان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در معادن

HSE در معدن زغالسنگ,اصول HSE معدن,بررسی HSE در معادن,پروژه پیاده سازی پلان HSE,پلان مدیریت HSE معدن,پیاده سازی مدیریت HSE,طراحی مدیریت HSE معدن زغالسنگ,طرح پلان HSE در معادن,نمونه پلان HSE دانلود فایل طرح پلان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) در…

کسب و کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری

آموزش کار در خانه,دانلود طرح کسب کار خانگی,کار آسان در منزل,کار خانگی پیرامون منشی اداری,کار خانگی منشی گری,کار در خانه پشتیبانی اداری,کار در منزل پشتیبانی اداری,کسب کار خانگی,کسب و کار در منزل,معرفی کسب و کار خانگی,منشی اداری در منزل دانلود…

بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

انواع کلیدهای قدرت,پروژه پست فشار قوی,پروژه عملکرد کلیدهای قدرت,پروژه کلید قدرت پست,پست فشار قوی,دانلود پایان نامه برق,دانلود پروژه کلید قدرت,كليدهاي فشار قوي شبكه,کلید قدرت,کلید قدرت پست های فشار قوی,کلیدهای پست فشار قوی دانلود فایل بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست…

بررسی غم و شادي در مثنوي مولوی

بررسی اشعار مولانا جلال الدین,بررسی شادی در اشعار مولوی,بررسی غم در مثنوی مولوی,پایان نامه بررسی مولوی,پایان نامه مثنوي معنوی,شادي در اشعار مولوی,غم در اشعار مولوی دانلود فایل بررسی غم و شادي در مثنوي مولوی دانلود فایل چکیده:اين پژوهش با عنوان…

رویکرد جدید در ارزشیابی کیفی- توصیفی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,ارزشیابی توصیفی دانش آموز,ارزشیابی کیفی دانش آموزان,تحقیق رویکرد جدید ارزشیابی,تحقیق رویکردهای ارزشیابی,رویکرد توصیفی ارزشیابی,رویکرد کیفی ارزشابی دانلود فایل رویکرد جدید در ارزشیابی کیفی- توصیفی دانلود فایل بخشی از مقدمه:هزاره سوم آهنگ تغییر را در همه ارکان تمدن بشري…

گزارش کارآموزی برق در شرکت طنین پندار نیک

پروژه کارآموزی تابلو برق,پروژه کارآموزی ترانسفورماتور,کارآموزی شرکت تابلو برق,کارآموزی شرکت ترانسفورماتور,کارآموزی شرکت طنین پندار نیک,کارآموزی طنین پندار نیک,کارآموزی مهندسی برق,گزارش کارآموزی تابلو برق,گزارش کارآموزی ترانسفورماتور دانلود فایل گزارش کارآموزی برق در شرکت طنین پندار نیک دانلود فایل پیشگفتار:نوشته حاضر، گزارشی…

پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن

پایان نامه جامعه شناسی,پایان نامه نفاق,پایان نامه نفاق در قرآن,جامعه شناسی قرآن,جامعه شناسی نفاق,دانلود پایان نامه الهیات,نفاق از دیدگاه اسلام,نفاق از نظر قرآن,نفاق در قرآن,نفاق و جامعه شناسی دانلود فایل پایان نامه جامعه شناسی نفاق در قرآن دانلود فایل چکیده:…

بررسی کاربرد GIS در کشاورزی

استفاده GIS در کشاورزی,تحقیق GIS کشاورزی,تحقیق استفاده از GIS,کاربرد GIS در آبیاری,کاربرد GIS در زهکشی,کاربرد GIS در کشاورزی,کاربرد نقشه GIS در کشاورزی,کاربردهای GIS,نقشه GIS کشاورزی دانلود فایل بررسی کاربرد GIS در کشاورزی دانلود فایل مقدمه:سامانه اطلاعات جغرافیایی یک سامانه رایانه…

پروژه آمار نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان

پروژه آمار نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان رفتن به سایت اصلی نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييانخلاصه :  مقدمه : با توجه به تاکيدي که در سالهاي اخير بر مديريت مبتني بر شواهد…

چگونگی نوشتن مقالات ISI

چگونگی نوشتن مقالات ISI رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: چگونگی نوشتن مقالات ISI

طراحی معماری مجموعه آموزشی- فرهنگی- تفریحی

پایان نامه رساله معماری,پایان نامه معماری,پایان نامه معماری مجموعه تفریحی,پروژه معماری مجموعه فرهنگی,رساله معماری,طراحی مجموعه آموزشی تفریحی,طراحی معماری مجموعه تفریحی,معماری مجموعه تفریحی فرهنگی,معماری مجموعه فرهنگی آموزشی دانلود فایل طراحی معماری مجموعه آموزشی- فرهنگی- تفریحی دانلود فایل بخشی از مقدمه:پيشرفتهاي اجتماعي…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره (واقع در استان کردستان)

استان کردستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیوان دره (واقع…

بررسی ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM)

بررسی انواع ماشینکاری,بررسی روش ECM,پروژه ECM,پروژه ماشينكاري,تحقیق ماشینکاری,روش ماشینکاری شیمیایی,روش های ماشینکاری,ماشینکاری الكتروشيميايي دانلود فایل بررسی ماشينكاري الكتروشيميايي (ECM) دانلود فایل چكيده: در اين پژوهش به مدلسازي روند ماشينكاري الكتروشيميايي (Electro Chemical Machining)، که يکي از روشهاي غير سنتي و…

تحقیق پیرامون خرما و روش تولید شهد خرما و قند مایع

تحقیق پیرامون خرما,تحقیق پیرامون شهد خرما,تحقیق خرما,تحقیق در مورد خرما,تولید صنعتی شهد خرما,تولید صنعتی شیره خرما,تولید صنعتی عسل خرما,دانلود تحقیق عسل خرما,دانلود تحقیق قند مایع خرما,روش تولید شهد خرما,روش تولید شیره خرما دانلود فایل تحقیق پیرامون خرما و روش تولید…

طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی

پروژه کارآفرینی,تولید روغن خام روغن نباتی,تولید روغن نباتی,دانلود طرح توجیهی,روغن خام خوراکی,روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی,طرح توجیهی روغن خام روغن نباتی,طرح توجیهی روغن خام نباتی,طرح کارآفرینی,طرح کارآفرینی روغن خام خوراکی دانلود فایل طرح توجیهی عمليات تهيه روغن خام روغن نباتی…

گزارش كارآموزي عمران، شركت پايه بتون بينالود

دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارشكار,شركت پايه بتون بينالود,كارآموزي,كارآموزي عمران,كارورزي رشته عمران,کارآموزی بتن بينالود,کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش كارآموزي,گزارش کارآموزی عمران دانلود فایل گزارش كارآموزي عمران، شركت پايه بتون بينالود دانلود فایل بخشی از متن:پياده كردن نقشه: درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال…

سورس ایجاد کتاب در برنامه اکلیپس

آموزش ایجاد کتاب apk,آموزش برنامه نویسی,برنامه ایجاد کتاب اندروید,دانلود رایگان برنامه,دانلود سورس کتاب ساز,سورس اکلیپس,سورس اندروید,سورس کتاب ساز,سورس کتاب ساز apk,سورس کتاب ساز اندروید دانلود فایل سورس ایجاد کتاب در برنامه اکلیپس دانلود فایل توضیحات:سورس ایجاد نرم افزار کتاب اندروید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *